+48 41 252 45 69
+48 792 700 729

+48 510 304 430 - internat


STATUT

 ZESPOŁU SZKÓŁ KORPUSU KADETÓW

 

Rozdział I.     Informacje ogólne

Zespół Szkół posiada nazwę ZESPÓŁ SZKÓŁ KORPUSU KADETÓW (dalej zwane szkołą).

Nazwa zespołu szkół używana jest w pełnym brzmieniu.[i]

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja Świętego Marcina „PATRIA ET MISERICORDIA”
 2. Siedzibą zespołu szkół jest budynek przy ul. Sportowej 3 w Suchedniowie.
 1. W skład Zespołu Szkół wchodzi Liceum Akademickie Korpusu Kadetów im.płk. Łukasza Cieplińskiego(LAKK), Technikum Korpusu Kadetów im.płk. Łukasza Cieplińskiego (TKK), dla młodzieży.
 2. Cykl kształcenia w szkołach trwa dla LAKK 4 lata, a dla Technikum pięć lat.
 1. Zespół Szkół posiada internat, który stanowi jej część.
 2. Organizację pracy internatu określa aneks do statutu, stanowiący jego część.
 1. Zespół Szkół KORPUSU KADETÓW jest szkołą katolicką, której całokształt działalności opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki.
 2. Zasada zapisana w ust. 1 dotyczy całej koncepcji pracy szkoły, a w szczególności:

Zasada powyższa stanowi kryterium realizacji zadań statutowych szkoły przez dyrektora i nauczycieli oraz jest uwzględniana w realizacji rozwoju zawodowego nauczycieli.

 1. Wychowanie i nauczanie w szkole oparte jest na koncepcji człowieka, jako osoby, głoszonej przez Kościół katolicki, w szczególności na myśli i nauce św. Jana Pawła II o godności osoby.

Szkoła, której charakter wychowawczy określa § 4, jest dostępna dla wszystkich, którzy pragną w niej realizować swoją edukację i akceptują jej statut, w szczególności dostępna jest dla tych, którzy mają ograniczone możliwości kształcenia się i rozwoju z powodu szeroko rozumianego ubóstwa.[ii]

Szkoła spełnia warunki przewidziane w ustawie o systemie oświaty dla szkół publicznych:

 1. programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla LAKK; Technikum (z dodatkowym kształceniem zawodowym).

 

Szkoła spełnia warunki przewidziane w ustawie o systemie oświaty dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej:

 

Rozdział II.    Cele i zadania szkoły

 

„Chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej >był< a nie tylko więcej >miał<; aby więc poprzez wszystko co >ma< co >posiada< umiał bardziej i  pełniej być człowiekiem – to znaczy, aby również umiał bardziej >być< nie tylko >z drugimi<, ale także >dla drugich<”.

 1. Zasady i wartości chrześcijańskie stanowią fundament procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wychowawczym, są uwzględniane w programach kształcenia i mają być ukazywane w środowisku szkoły w szczególności przez nauczycieli i osoby pełniące funkcje kierownicze.
 2. Proces wychowawczy i formacyjny w szkole opiera się na relacji osób: nauczyciela i ucznia, nauczycieli miedzy sobą, dyrektora i nauczycieli.
 1. Kształcenie w szkole jest elementem szeroko rozumianego wychowania. Jego istotą jest wspomaganie rozwoju ucznia w kierunku stawania się w pełni osobą i oznacza przede wszystkim rozwijanie:
  • podmiotowości,
  • odpowiedzialności,
  • umiejętności dokonywania wyborów i przyjmowania ich konsekwencji,
  • poczucia własnej godności,
  • możliwości twórczych,
  • potrzeby i poczucia sensu, ale równocześnie przekraczanie siebie w kierunku bycia z innymi i dla innych.
 2. W procesie rozwoju ucznia nauczyciel przyjmuje rolę osoby życzliwie i z szacunkiem dla wychowanka:
  • instruującej go,
  • kierującej, współdziałającej i towarzyszącej w dążeniu do prawdy,
  • modelującej sobą (własnym przykładem),
  • odwołującej się przede wszystkim do dialogu, wiarygodnych źródeł i przykładów.
 3. Szkoła wspiera wszechstronny rozwój osobowy ucznia, w szczególności w sferach:
  • dojrzewania intelektualnego,
  • dojrzewania emocjonalnego,
  • dojrzewania moralnego,
  • dojrzewania woli,
  • dojrzewania społecznego.
 4. Szkoła wspiera rozwój religijny uczniów, który stanowi źródło motywacji do podejmowania wysiłku rozwoju osobowego. Wrażliwość i otwartość na wartości wyznawane, odkrywane i realizowane we wszystkich dziedzinach życia, warunkuje wzrastanie w dojrzałości osobowej zarówno wychowanków jak i wychowawców.

W szkole podejmowane są stałe działania i wysiłki budowania jej charakteru wychowawczego na fundamencie Ewangelii. Jednocześnie szkoła jest otwarta na przyjmowanie uczniów wyznających inną religię, poszukujących i niewyznających żadnej religii, którzy wybierają tę szkołę jako miejsce swej edukacji.

Szanując ich przekonania, szkoła zapewnia wychowanie do wzajemnego szacunku, pokoju i współpracy – w klimacie chrześcijańskiej otwartości i miłości.

Wszyscy uczniowie mają obowiązek uczestniczenia w pełni w procesie wychowania i nauczania obowiązującym w szkole, w tym w nauce religii. W zakresie praktyk religijnych korzystają z przysługującej im wolności sumienia i wyznania poza szkołą. Sprawowanie opieki w związku z ich praktykami religijnymi, w razie potrzeby, zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni.

Nauka religii katolickiej i katecheza stanowi podstawę działania szkoły i jest obowiązkowa w ramach planu zajęć, w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Życzenie rodziców (bądź uczniów), o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wyrażają rodzice bądź uczniowie przez wybór szkoły katolickiej[vii].

 1. Środowisko wychowawcze szkoły – jako wspólnoty – tworzą wszyscy jej członkowie: nauczyciele, uczniowie i rodzice.
 2. Szkoła wspiera rodziców, jako pierwszych wychowawców swoich dzieci i stara się współpracować z nimi w celu budowania spójności wychowawczej.
 3. Realizując swoje zadania szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym, z Kościołem parafialnym, z lokalnym i ogólnopolskim środowiskiem szkół katolickich.

 

 1. Szkoła wspiera wychowawczą rolę rodziny – w oparciu o własny program wychowawczy i spójny z nim program profilaktyki.

Szkoła w szczególności:

 1. Szkoła pomaga w wychowaniu każdej rodzinie, także niepodzielającej wartości, które reprezentuje, kierując się dobrem osoby ucznia i szanując rodziców, jako pierwszych wychowawców.
 1. Wspierając rodzinę w wychowaniu i kształceniu dzieci, szkoła zapewnia prawidłowy przekaz kultury, dziedzictwa i zasad moralnych, poprzez nauczanie, przykład wychowawców oraz wspólnotę szkoły.
 2. Szkoła wspiera rodziców uczniów w rozeznawaniu prawdziwych wartości oraz zagrożeń dla rodziny i wychowania. Formy współdziałania z rodzicami uwzględniają potrzeby rodziców.
 1. Realizując cele i zadania wynikające z przepisów prawa, szkoła:
 1. W zakresie wychowania i kształcenia, szkoła:
 1. Opiekę nad uczniami w szkole i poza szkołą podczas zorganizowanych zajęć sprawują nauczyciele, zgodnie z planem zajęć szkolnych.

Do form opieki nad uczniami zalicza się:

Program wychowawczy

 1. Program wychowawczy szkoły opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki, stanowiących niezmienne zasady dla rozwoju osobowego uczniów oraz kształtowania postawy moralnej i postępowania etycznego.
 2. Zasady wychowawcze szkoły obowiązują także w zakresie przekazu treści nauczania, w tym uczestniczenia w kulturze i kształtowania kultury, stosunku do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, zagadnienia prawdy.
 3. Program wychowawczy znają i realizują wszyscy nauczyciele szkoły.
 4. Program wychowawczy znają rodzice uczniów, respektują jego zasady i starają się swoją postawą oraz współpracą wspierać wychowawczą rolę szkoły.
 5. Program wychowawczy szkoły uchwala i wprowadza uzupełnienia rada pedagogiczna po uzyskaniu pozytywnej opinii organu prowadzącego.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna[viii]

Szkoła w miarę swoich możliwości organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach i ustalonych w szkole.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu możliwości ucznia, wynikających z jego konkretnych uwarunkowań.
 2. Pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, na rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli wspierało ucznia.

Ze strony szkoły podejmowane są wysiłki, aby doprowadzić do uzgodnienia spójności pomocy ze strony rodziców i nauczycieli.

 1. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek uczestniczyć w udzielaniu pomocy uczniom, u  których rozpoznano taką potrzebę.

Za stronę organizacyjną pomocy konkretnym osobom odpowiadają wychowawcy klas pod kierunkiem dyrektora lub osoby przez niego wyznaczonej.

 1. Udzielanie pomocy uczniom powinno być przedmiotem współdziałania wychowawców i  rodziców oraz troski wszystkich nauczycieli pod kierunkiem dyrektora o atmosferę wspólnoty wspierającej poszczególne osoby, zwłaszcza potrzebujące pomocy.
 2. W szkole organizowane są niezbędne formy pomocy, dostosowane do aktualnych potrzeb.

Pomoc materialna

 1. W szkole podejmowane są starania mające na celu pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Rozpoznawanie potrzeb ucznia w tym zakresie jest obowiązkiem w szczególności wychowawcy klasy.

 1. Szkoła udziela pomocy według własnych możliwości, może organizować pomoc we współpracy z właściwą administracją samorządową oraz strukturami i osobami angażującymi się w dziełach miłosierdzia chrześcijańskiego.
 2. W pracy wychowawczej podejmuje się budowanie „wyobraźni miłosierdzia” i bycia nie tylko „z drugimi” ale i „dla drugich” (św. Jan Paweł II).
 1. Realizując zadania edukacyjne, w szkole obowiązuje staranie o wszechstronny rozwój ucznia przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia i nauczyciela, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła korzysta z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz z poradni specjalistycznych, z placówki doskonalenia nauczycieli, współpracuje ze strukturami szkolnictwa katolickiego.

 

 

Rozdział III.   Organa szkoły

 

Organami szkoły są:

 

 

 

Dyrektor

Dyrektora szkoły powołuje, zatrudnia i zwalnia organ prowadzący Fundacja Świętego Marcina„PATRIA ET MISERICORDIA” przy zachowaniu odpowiednio odrębnych przepisów, uwzględniając charakter wychowawczy szkoły.

 1. Dyrektor kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację jej zadań zgodnie ze statutem szkoły oraz za rozwój i podnoszenie poziomu pracy szkoły – jako katolickiej instytucji oświatowo – wychowawczej.
 2. Dyrektor szkoły w szczególności:
 1. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 2. Dyrektor informuje na bieżąco organ prowadzący o stanie szkoły, jej osiągnięciach, trudnościach i potrzebach.
 3. Dyrektor może, w drodze decyzji administracyjnej, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów.
 4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli oraz innych pracowników.

Odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy w szczególności: dopuszczania w szkole programów nauczania i wyboru podręczników, ustalania programu wychowawczego.

Program ten musi uwzględniać koncepcję człowieka jako osoby, zasady wiary i moralności katolickiej oraz poszanowanie dla wartości kultury, tradycji i Ojczyzny.

Jeżeli programy wymienionych wartości nie zawierają, mają być uzupełnione staraniem szkoły w trybie art. 22a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, przez dopisanie w programie niezbędnych treści w celu ich nauczania.[ix]

 1. Odpowiedzialność zapisana w ust. 1 zakłada prawo i obowiązek właściwego planowania i realizowania procesu zatrudniania i doskonalenia nauczycieli, zarówno w zakresie doktrynalnym jak również w zakresie doboru form i metod wychowania i nauczania.
 2. Szczególnym obowiązkiem dyrektora jest odpowiedzialne prowadzenie nadzoru pedagogicznego określonego w prawie oświatowym, aby szkoła zapewniała:

Rada Pedagogiczna [x]

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.

 1. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez dyrektora za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, jeżeli jest to uzasadnione dobrem ucznia lub działalności statutowej szkoły.
 2. Radzie pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje dyrektor szkoły.
 3. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu nadzoru pedagogicznego, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego a także co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  • organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów.[xii]
  • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia oraz zajęć dodatkowo płatnych,
  • okresowe i roczne oceny dotyczące stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjne i materialne warunki pracy szkoły.
 2. Rada pedagogiczna działa według ustalonego przez siebie regulaminu.
 3. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Zebrania rady są protokołowane.

Samorząd uczniowski

 1. Samorząd uczniowski troszczy się w szczególności o to, aby:
  • uczniowie znali program nauczania i wychowania oraz stawiane im wymagania,
  • uczniowie mieli zapewnioną jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce i zachowaniu,
  • organizacja życia szkolnego zapewniała uczniom zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
  • uczniowie mieli czas na zabawę, możliwość organizowania działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej, formacyjnej oraz innej.
 2. Działanie w samorządzie ma znaczenie wychowawcze, w szczególności uczy bycia „dla drugich”.

Rada Rodziców[xiii]

Rada rodziców w szczególności:

 1. Do rady rodziców nie mają zastosowania przepisy art. 53 i art. 54 ustawy o systemie oświaty (zob. art. 57 ustawy).

Załatwianie spraw spornych, konfliktów; skarg oraz wniosków

 1. Skargi, wnioski i opinie mogą być składane do dyrektora szkoły w formie ustnej oraz pisemnej.
 2. Dyrektor w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania informacji lub złożenia pisma wyznacza termin rozmowy. W rozmowie, w zależności od rodzaju sprawy, może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego, wychowawca, pedagog szkolny lub katecheta.

Stowarzyszenia i organizacje

 1. W szkole mogą[xiv] działać stowarzyszenia i organizacje, których cele statutowe są zgodne z  charakterem szkoły.
 2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wyraża i określa warunki tej działalności – dyrektor.

Podmiot prowadzący szkołę

 1. Za całokształt statutowej działalności szkoły odpowiada Fundacja Świętego Marcina„PATRIA ET MISERICORDIA” jako podmiot prowadzący.
 2. Fundacja Świętego Marcina„PATRIA ET MISERICORDIA”, w szczególności:
  • zapewnia warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  • nadaje szkole statut,
  • zatwierdza obowiązujące pieczęcie oraz inne znaki tożsamości szkoły (np. sztandar),
  • powołuje, zatrudnia i zwalnia dyrektora szkoły,
  • sprawuje nadzór nad całokształtem działalności szkoły, w szczególności w zakresie spraw finansowych, pracowniczych i administracyjnych,
  • ustala zasady gospodarki finansowej szkoły,
  • ustala zasady wynagradzania nauczycieli i innych pracowników szkoły,
  • nadzoruje prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami publicznymi oraz gospodarowania mieniem,
  • ustala wysokość wynagrodzenia dla dyrektora szkoły,
  • zatwierdza arkusz organizacyjny szkoły,
  • opiniuje projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych pod względem zgodności ze Statutem oraz skutków budżetowych dla szkoły,
  • może występować z wnioskami do dyrektora szkoły i organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

 

Rozdział IV.   Organizacja pracy szkoły

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy.
 2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym i w grupach zgodnie z organizacją obowiązującą w roku szkolnym.
 3. Jednostka dydaktyczna trwa 45 minut.
 4. Zajęcia edukacyjne mogą być organizowane także według innych zasad, w szczególności mogą odbywać się poza szkołą.
 5. Organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas określa tygodniowy rozkład zajęć sporządzany przez dyrektora, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania[xv].
 6. W szkole mogą być organizowane dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora, stosownie do posiadanych środków finansowych, z  zastrzeżeniem odrębnych przepisów.
 1. Zajęcia edukacyjne z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, także z innych przedmiotów, mogą być organizowane w zespołach oddziałowych i międzyoddziałowych.
 2. Organizacja zajęć w sposób określony w ust. 1, uwzględniając poziom umiejętności uczniów, ich zainteresowania oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły – wymaga działania dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.
 3. Tworzenie zespołów oraz liczba uczniów w zespołach, o których mowa w ust. 1, wymaga akceptacji organu prowadzącego, jeżeli taka organizacja przewyższa możliwości budżetowe szkoły.
 1. edukacyjnych – w poszczególnych klasach,
 2. terapeutycznych,
 3. z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej finansowanych ze środków publicznych.
  1. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich – określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.
  2. Dyrektor, zachowując obowiązujące przepisy, może zmienić rozkład zajęć w następujące w szczególności dni:

Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

 

Biblioteka szkolna

Rozdział V.    Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły

 1. Nauczyciel szkoły w szczególności:
 1. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów oraz dawanie im dobrego przykładu życia w szkole i poza szkołą.
 2. Nauczyciele w swoich postawach i działaniach wobec uczniów, starają się dążyć do prawdziwego spotkania osób – nauczyciela i ucznia – w odkrywaniu prawdy.

Wypełniając zadania statutowe szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

 1. Obowiązkiem nauczycieli jest stała formacja umysłu i ducha, poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.
 2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel uzgadnia własny rozwój zawodowy z charakterem i zadaniami szkoły.
 3. Praca nauczyciela jest traktowana jako proces twórczy.

Nauczyciel:

 1. W szkole mogą być tworzone zespoły nauczycieli:
 1. Zadaniem zespołu klasowego jest współpraca:
 1. Zadaniem zespołu wychowawczego jest przygotowanie zgodnego z charakterem szkoły:

1) projektu programu wychowawczego,

2) projektu programu profilaktyki.

 1. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest współpraca:

W szkole mogą być zatrudnieni: pedagog, psycholog oraz inni specjaliści w zależności od potrzeb uczniów i możliwości finansowych szkoły. Osoby te prowadzą w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla uczniów we współpracy z wszystkimi nauczycielami.

 1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.
 2. Zadaniem wychowawcy klasy jest:
 1. Wychowawca ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy - spójne z programem wychowawczym szkoły.
 2. W trudnych sytuacjach opiekuńczo – wychowawczych wychowawca może korzystać z pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i statutu szkoły.
 1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i statutu.
 2. Kryterium oceny pracy nauczyciela jest w szczególności stopień realizacji zadań zapisanych w prawie oświatowym, określonych w statucie, w tym praca bezpośrednio z uczniami oraz praca na rzecz szkoły w wymiarze określonym przez dyrektora na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę szkoły.
 2. Wszyscy pracownicy, w szczególności nauczyciele przykładem życia i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły.
 1. Nauczycieli oraz innych pracowników szkoły dobiera i zatrudnia dyrektor – zgodnie z Regulaminem pracy i wynagradzania obowiązującym w szkole.
 2. Cele i zadania statutowe szkoły – katolickiej instytucji edukacyjnej – pozostają w bezpośrednim związku z religią katolicką. Wiara i etos religii katolickiej stanowią podstawę wychowania i nauczania w szkole.

Dyrektor szkoły w zatrudnianiu nauczycieli, wychowawców, także innych pracowników, zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją wychowawczą szkoły przez pracę i przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem szkoły zapisanym w jej Statucie[xvi].

 1. Kryterium zapisane w ust. 2 obowiązuje w szkole także przy ocenianiu pracy nauczyciela.
 2. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym w tej ustawie[xvii].

Rozdział VI.   Uczniowie

 

Zasady przyjmowania uczniów

 1. Szkoła (Zespół Szkół KORPUSU KADETÓW) jest dostępna dla wszystkich, którzy pragną w niej realizować swą edukację; nie jest szkołą elitarną ze względu na przynależność do Kościoła katolickiego lub ze względu na status materialny kandydata.
 2. Szkoła posiada wymiar charytatywno-opiekuńczy wobec uczniów potrzebujących wsparcia materialnego, umożliwienia dostępu do nauki lub wyrównywania szans edukacyjnych, a także dla uczniów z rodzin wielodzietnych.
 3. Kandydaci do szkoły oraz ich rodzice zapoznają się z charakterem szkoły, statutem i programem wychowawczym przed złożeniem wniosku o przyjęcie do szkoły w ramach postepowania rekrutacyjnego.

Przyjmowanie uczniów do szkoły odbywa się w trybie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie decyzji dyrektora szkoły.[xviii]

Prawa i obowiązki uczniów

 1. Uczniowie mają prawo do:
 1. Uczniowie mają obowiązek:

Ustalony w szkole jednolity strój, codzienny oraz galowy, ma wymiar wychowawczy.

W szczególności strój:

 

 

 

 

Zasady oceniania

 1. Podstawową zasadą oceniania ucznia jest, aby ocenianie służyło wychowaniu i pełnemu rozwojowi jego osoby.
 2. Ocenianiu podlegają:
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej oraz wynikających z realizowanych programów nauczania.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych określonych w programie wychowawczym oraz obowiązków określonych w statucie.
 3. Ocenianie bieżące i ocenianie śródroczne dokonywane jest w skali ocen: 1 – 6[xix].
 4. Ocenianie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku.
 5. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa wewnątrzszkolny System Oceniania (rozdział VII statutu).

Nagrody i kary

System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój osoby; także ma wymiar wspierający innych uczniów.

 1. Uczeń może być nagrodzony za:
  • wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie,
  • wyróżniającą postawę moralną i społeczną będącymi wzorem dla innych,
  • rzetelną naukę i pracę społeczną,
  • dzielność i odwagę,
  • 100% frekwencję.
 2. Rodzaje nagród:
  • pochwała wychowawcy wobec klasy,
  • pochwała dyrektora wobec szkoły,
  • list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców (prawnych opiekunów),
  • nagrody książkowe z okazji zakończenia pracy w samorządzie uczniowskim i  zakończenia roku szkolnego,
  • nagrody rzeczowe.
 3. Nagrodę, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 przyznaje wychowawca klasowy; w przypadku pozostałych dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców.
 4. Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrody dyrektora szkoły za osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy wykraczającej poza obowiązujący program nauczania.
 5. Karze podlega naganne postępowanie ucznia w szkole oraz poza nią w przypadku, gdy szkoła została poinformowana o niewłaściwym zachowaniu ucznia.
 6. Kary uczniowie otrzymują za:
  • naruszanie dobra wspólnego i godności ludzkiej,
  • notoryczne, systematyczne zaniedbywanie się w nauce,
  • naruszanie nietykalności cielesnej,
  • brutalność, wulgarność, chuligaństwo w stosunku do nauczycieli, kolegów, pracowników administracji i obsługi oraz osób poza szkołą,
  • rozpowszechnianie patologii społecznej (papierosy, alkohol, narkotyki, pornografia, wagary),
  • udowodnioną kradzież.
 7. Wymierzenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem powstałej sytuacji, ustaleniem winnych i poszkodowanych oraz każdorazowo przeprowadzeniem rozmowy pouczająco-dyscyplinującej.
 8. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów.
 9. System kar obejmuje:

  Szczególne przypadki, o których mowa w ust. 9 pkt 5, obejmują:

 1. Dyrektor szkoły występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły po uprzedniej rozmowie z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
 2. O wszystkich rodzajach wymierzonych kar wymierzający je zobowiązany jest poinformować rodziców ucznia w formie pisemnej.
 3. Rodzice ucznia mają prawo odwołać się od kary w ciągu 7 dni do dyrektora, który po zbadaniu zasadności odwołania, w porozumieniu z radą pedagogiczną oraz pedagogiem, może uchylić wymierzoną karę.
 4. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora do Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od wymierzenia kary.
 5. Wykonanie kary, za wyjątkiem kary wymienionej w ust. 9 pkt. 4, może być zawieszone na okres jednego miesiąca, jeżeli uczeń uzyska poręczenie co najmniej dwóch z niżej wymienionych organów szkoły:

1) ·pedagoga,

2) ·samorządu uczniowskiego,

3) ·wychowawcy klasowego.

 1. Uczniowie szkoły są zobowiązani do poszanowania majątku szkolnego oraz majątku osobistego innych uczniów i pracowników szkoły. Za szkody celowe lub wynikające z  nieprzestrzegania prawa szkolnego odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice uczniów.

Bezpieczeństwo uczniów

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą, uzależnieniami i demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej podczas pobytu ucznia na terenie szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, zajęć/uroczystości pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę. Polegają one na:

 1. propagowaniu takich postaw i zachowań, w których nie ma miejsca dla przemocy, brutalności i agresji, również słownej,
 2. promowaniu zdrowego stylu życia bez papierosów, alkoholu, narkotyków,
 3. uczeniu selektywnego i refleksyjnego oglądania telewizji,
 4. uczeniu konstruktywnego prowadzenia rozmów,

 

Rozdział VII. Przepisy końcowe

 

 1. Statut nadaje organ prowadzący.
 2. Statut szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.

Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo – wychowawczą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty a niegospodarczą statutową działalnością organu prowadzącego i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.