Technikum Korpusu Kadetów

LP. Klasa/
Oznaczenie
literowe
Przedmioty
rozszerzone
Języki obce Przedmioty
punktowane:
język polski
oraz
1 Technik informatyk

(dodatkowo: cyberbezpieczeństwo lub sterowanie dronami)

TI

matematyka
fizyka
informatyka, j. ang.
j.ang.,j.niem.
lub j.ros lub francuski lub hiszpański
matematyka
fizyka
informatyka
2 Technik logistyk

(dodatkowe: logistyka bezpieczeństwa)
TL

matematyka
geografia
j. angielski
/+ ekonomia w praktyce
j.ang.,j.niem.
lub j.ros lub francuski lub hiszpański
matematyka
język obcy
geografia
3 Technik technologii żywności

TT

biologia
chemia
fizyka
/+ j. łaciński
j.ang.,j.niem. matematyka
biologia
chemia
6 Technik cyfrowych procesów graficznych

(dodatkowo: obróbka i analiza fotografii i grafik)

TC

matematyka, informatyka
j. angielski
/+ zajęcia artystyczne
j.ang./j. niem lubj.fr.
lub j.hiszp.
matematyka
informatyka
język obcy

Opisy zawodów:

Technik informatyk


 • Opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy.
 • Obsługuje komputery, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego.
 • Projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne. Administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji.
 • Dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego. Obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.
 • Posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu oraz innymi językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL.
 • Programuje w wybranych językach, w szczególności w Pascal, C++.
 • Opracowuje algorytmy według podanych założeń, będących podstawą do samodzielnego wykonywania programów użytkowych.
 • Uruchamia i obsługuje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego.
 • Usuwa uszkodzenia powstające w urządzeniach systemu komputerowego oraz testuje jakość ich pracy.
 • Prowadzi prace serwisowe w punktach naprawy.
 • Wykonuje rozliczenia kosztów wyrobów i usług.

Technik logistyk 333107

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta.

Technik logistyk powinien optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami.

Do podstawowych zadań technika logistyka należy wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów wpływających.

Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, technik logistyk musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.  Poza wiedzą ekonomiczną i znajomością zasad zarządzania firmą, technik logistyk powinien posiadać umiejętności menedżerskie: szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją. Potrzebna mu jest doskonała znajomość gospodarki, jego własnego rynku  i specyfiki firmy oraz sektora transportowego.

Nie bez znaczenia są także umiejętności planowania w różnym dystansie czasowym. Wobec konieczności ochrony środowiska, przed technikami logistykami stają nowe zadania związane z koniecznością odzyskiwania, zabezpieczania i utylizacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. Poza zasadniczymi działaniami technik logistyk zajmuje się także poprawą elastyczności i zdolności adaptacyjnych firmy na rynku.
Dba o utrzymanie jej w optymalnej gotowości do działania, zabezpiecza system dystrybucji, przepływ towarów, usług i informacji.

Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu.

Zadania zawodowe logistyka:

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
 • zarządzania zapasami,
 • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,
 • zarządzania gospodarką odpadami,
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Środowisko pracy:
Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu.

WARUNKI KSZTAŁCENIA
Nauka w technikum trwa 4 lata. W wyniku kształcenia w zawodzie technik logistyk uczniowie mają możliwość ukształtować następujące umiejętności:

 • umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
 • umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
 • umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania  i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
 • umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
 • umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
 • umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
 • umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
 • umiejętność pracy zespołowej.

zawód technik logistyk jest zawodem z następującymi kwalifikacjami:

 • A.30     Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania,
 • A.31    Zarządzanie środkami podczas realizacji procesów transportowych,
 • A.32    Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych,

Powiązania zawodu Technik Logistyk z innymi zawodami:
Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji.
Logistycy wykonując działania zawodowe współpracują ze specjalistami różnych dziedzin np. z ekonomistami, handlowcami, transportowcami, spedytorami, analitykami, pracownikami banków i działów księgowych. Jednak specyfika tego zawodu sprawia, że poza podstawowymi umiejętnościami PKZ(A.m) jakie występują w kształceniu zawodowym dla zawodów technik spedytor, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa, zawód technik logistyk nie ma wspólnych kwalifikacji zawodowych z innym zawodem na żadnym poziomie kształcenia.

BAZA DYDAKTYCZNA
W TKK uczniowie mogą korzystać z  pracowni komputerowych wyposażonych w  pełne oprzyrządowanie komputerowe z dostępem do internetu i wielu pracowni zawodowych.                              W pracowniach tych znajduje się komputer wraz z rzutnikiem multimedialnym oraz tablica interaktywna.
W szkole jest biblioteka wyposażona w bogaty, fachowy księgozbiór oraz stanowiska komputerowe, niezbędne urządzenia biurowe. Ponadto każdy uczeń ma możliwość korzystania z Internetu.

PRZEDMIOTY
W zawodzie technik logistyk będziesz się uczył zarówno przedmiotów ogólnokształcących (tych samych, co w Liceum Ogólnokształcącym) jak i ekonomicznych. Przedmioty zawodowe pogrupowane są one w 2 bloki tematyczne:

a) o charakterze zawodowym teoretycznym:

 • przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej,
 • logistyka w procesach produkcji,
 • zapasy i magazynowanie,
 • dystrybucja,
 • procesy transportowe w logistyce,
 • logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych,
 • język obcy w logistyce.

b) o charakterze zawodowym praktycznym:

 • logistyka i zaopatrzenie produkcji,
 • planowanie produkcji i dystrybucji,
 • usługi transportowo-spedycyjne,
 • obsługa jednostek zewnętrznych,
 • planowanie przepływu zasobów i informacji.

Uczniowie odbywają 4 tygodniową praktykę zawodową w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w obszarze logistyki.

SYLWETKA ABSOLWENTA: technik logistyk jest zatrudniany w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach specjalisty do spraw:

 • sprzedaży i prognozowania popytu,
 • planowania zakupów,
 • handlu elektronicznego,
 • logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
 • systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,
 • gospodarki odpadami,
 • planowania produkcji i zapasów,
 • gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań,
 • transportu wewnętrznego.

 

Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

Zadania zawodowe:
1) przygotowywanie publikacji i prac graficznych do drukowania;
2) obsługiwanie cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii;
3) przygotowywanie prezentacji graficznych i multimedialnych;
4) wykonywanie i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych;
5) prowadzenie procesów drukowania.

Charakterystyka zawodu
Technik cyfrowych procesów graficznych przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym.
Efekt pracy technika cyfrowych procesów graficznych może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, Internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp. Reprezentanci zawodu  zajmują się także tworzeniem opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych i wizytówek.

Możliwości zatrudnienia
Technik cyfrowych procesów graficznych może podejmować pracę w agencjach reklamowych, studiach graficznych, wydawnictwach, firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw, instytucjach badawczych przy dokumentacji badań, własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej, drukarniach.
Praca technika procesów graficznych odbywa się w biurach reklamowych, w agencjach wydawniczych, prawie w każdej dużej firmie.

Technik technologii żywności

PRZEDMIOTY NAUCZANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:
– chemia
– biologia
– język obcy do wyboru
Uczeń wybiera z wymienionych 2 przedmioty rozszerzone

W trakcie nauki przystąpisz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w dwóch etapach:

T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
albo
T.3. Produkcja wyrobów piekarskich,
albo
T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych,
albo
T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Uzyskanie pozytywnego wyniku z tych dwóch kwalifikacji pozwoli Ci na uzyskanie tytułu technika w zawodzie technik technologii żywności.

CZEGO BĘDZIESZ SIĘ UCZYŁ? TREŚCI KSZTAŁCENIA
W procesie kształcenia zawodowego zaznajamiając się z następującymi przedmiotami: technologia żywności, towaroznawstwo żywności, mikrobiologia żywności, analiza żywności, maszyny i urządzenia przetwórstwa spożywczego, działalność przedsiębiorstwa spożywczego zdobędziesz wiedzę dotyczącą:
– przebiegu procesu produkcji wyrobów spożywczych
– współczesnych metod przetwarzania żywności
– określania wartości odżywczej żywności
– przepisów prawa żywnościowego
– roli drobnoustrojów w przetwórstwie spożywczym
– przygotowanie próbek żywności do przechowywania i badań laboratoryjnych
– sensorycznej oceny żywności
– podstawowych badań laboratoryjnych surowców i produktów spożywczych.

CO BĘDZIESZ UMIAŁ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY? CZYLI KWALIFIKACJE
– samodzielnie organizować stanowisko pracy
– posługiwać się dokumentacją techniczną i technologiczną
– dobierać surowce, dodatki i opakowania do wyrobu produktów spożywczych
– dobierać narzędzia i maszyny do określonej produkcji
– wykonać badania laboratoryjne w celu oceny jakościowej wyrobów spożywczych
– komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje
– organizować działalność własnej, małej firmy.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci:
– kontynuowanie nauki na studiach wyższych ze szczególnym uwzględnieniem wydziałów technologii żywności akademii rolniczych lub kierunkach pokrewnych
– podjęcie pracy w instytucjach prowadzących badania i ocenę żywności, handel artykułami spożywczymi i dystrybucję żywności
– zatrudnienie przy produkcji szerokiej gamy artykułów spożywczych, przy obsłudze urządzeń produkcyjnych oraz przy organizacji produkcji i jej kontroli.
– otworzenie własnej działalności gospodarczej.

UWAGA!!!
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE
W ramach godzin przeznaczonych na zajęcia uzupełniające w szczególności polecamy:
– edukacja wizażu – zapoznamy Cię z zasadami wykonywania makijażu na różne okazje, pokażemy jak dobrać strój, makijaż i fryzurę stosownie do okoliczności, nauczymy Cię wykonywać profesjonalny manicure, będziesz mógł zaprezentować swoje umiejętności.
– edukacja artystyczna –  nauczymy  Cię wykonywać dekoracje stosowne do okoliczności, pokażemy jak wykonać ozdoby i dekoracje różnymi technikami, zaproponujemy udział w warsztatach tematycznych.
– edukację fotograficzną – zapoznamy Cię z procesami towarzyszącymi podczas profesjonalnej sesji zdjęciowe, zaproponujemy udział w zajęciach plenerowych, nauczymy wykorzystywać programy komputerowe do poprawy jakości wykonanych zdjęć, będziesz mógł zaprezentować swoje prace podczas wystaw fotograficznych, zaprosimy do współpracy w ramach fotografowania uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, zaproponujemy udział w konkursach.

Dyplom i Europass
Uczniowie technikum po zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu w języku angielskim, uznawany w całej Unii Europejskiej zawierający szczegółowy opis poziomu wykształcenia, umiejętności zawodowych oraz wykaz zawodów, do których wykonywania upoważniony jest posiadacz dyplomu

Technikum Korpusu Kadetów

Szkoła kształcąca w zawodach:

– Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

– Technik procesów drukowania

– Technik technologii żywności

– Technik logistyk

– Technik informatyk

– Technik usług fryzjerskich

– Technik pojazdów samochodowych

– Technik żywienia i usług gastronomicznych

– Technik mechanik

Technik handlowiec

– Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

– Technik transportu kolejowego

Technik hotelarstwa

Scroll Up