Program wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY
LICEUM AKADEMICKIEGO KORPUSU KADETÓW

w Suchedniowie

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO LICEUM AKADEMICKIEGO KORPUSU KADETÓW
w Suchedniowie

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (uchwalona dnia 2 kwietnia 1997 r.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie
badań i opracowywanie ekspertyz. (Dz. U. z 2004 r., Nr 89, poz. 845)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. Z 2002 r., Nr 51, poz. 458 z późniejszymi zmianami).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. Z 2001 r., Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami)
6. Konwencja o Prawach Dziecka Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
(Dz. U. Z 1991 r., Nr 120, poz. 1673)
7. Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców
8. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I OPIS

Wychowanie, obok nauczania, jest jednym z dwóch podstawowych zadań szkoły.
Wychowanie jest podstawowym składnikiem wszelkich działań pedagogicznych.
Wychowawcą jest każdy nauczyciel, niezależnie od tego, czy formalnie pełni funkcję wychowawcy klasowego.
Wszelkie poczynania i cele wychowawcze muszą być spójne.
Konieczna jest stała współpraca szkoły z rodzicami. Akceptacja przez rodziców poszczególnych zasad i celów wychowawczych jest niezbędnym warunkiem ich realizacji.
Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają założenia programu i są jego współtwórcami w kolejnych etapach realizacji.
Wszyscy pracownicy szkoły zgodnie realizują program wychowawczy podejmując współodpowiedzialność za efekty jego realizacji.
Wszyscy własnym przykładem i konsekwencją wspomagają się wzajemnie w zwalczaniu problemów wychowawczych przyjmując za nadrzędny cel rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości.

PROFIL ABSOLWENTA LICEUM AKADEMICKIEGO KORPUSU KADETÓW w Suchedniowie

Absolwent LICEUM AKADEMICKIEGO KORPUSU KADETÓW w Suchedniowie:

1. Jest świadomy swej przynależności szkolnej, lokalnej, narodowej. Rozumie związek swojego życia z szerszą rzeczywistością społeczną. Zna swoje prawa i obowiązki. Rozumie pojęcia: tożsamość narodowa, społeczna, kulturowa, demokracja, państwo. Rozpoznaje i nazywa wartości kulturowe. Uczestniczy w pracach na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.
2. Potrafi budować właściwe relacje z otoczeniem, uczestniczyć w pracy zespołowej, współdziałać i współzawodniczyć. Zna i respektuje zasady etycznego postępowania.
3. Jest kreatywny i samodzielny – umie stawiać sobie cele i dążyć do ich osiągnięcia. Rozumie konieczność poszukiwania nowych sposobów uczenia się i rozwijania własnych zainteresowań. Podejmuje próby rozwiązywania problemów. Potrafi poszukiwać informacji, krytycznie i selektywnie korzystać z różnych form medialnych.
4. Jest odpowiedzialny – potrafi przewidywać skutki swojego postępowania i brać odpowiedzialność za swoje wybory, naukę, własny rozwój. W działaniach zbiorowych poczuwa się do współodpowiedzialności.
5. Jest otwarty – umie słuchać innych, potrafi polemizować, uzasadnić własne stanowisko. Zna przynajmniej dwa języki obce, w tym jeden w stopniu zaawansowanym. Dostosowuje treści i formę wypowiedzi do odbiorcy.
6. Rozumie i szanuje tradycje rodziny, szkoły, regionu, narodu. Potrafi godnie zachować się w Miejscach Pamięci Narodowej, kultu religijnego. Zna historię własnego regionu i jego kulturowe dziedzictwo. Umie zaprezentować walory swojej szkoły, miasta, regionu.
7. Cechuje go prawość i kultura osobista – rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i odpowiednio reaguje. Buduje kodeks wartości w oparciu o powszechnie uznane w naszej kulturze normy etyczne takie jak: uczciwość, poszanowanie godności cudzej i własnej, obowiązkowość, prawdomówność, pomoc potrzebującym. Takt i szacunek dla innych wyraża poprzez właściwą postawę, język, strój.
8. Jest asertywny – posiada umiejętność wyrażania własnych przekonań, ma odwagę bronić własnych praw i być sobą niezależnie od oczekiwań innych. Dostrzega i szanuje te same
5 prawa innych osób. Ma poczucie własnej wartości, godności i umie obiektywnie ocenić swoje postępowanie oraz postępowanie innych.
9. Cechuje go tolerancja i szacunek wobec ludzi o innych poglądach, wyznawców innych religii.
10. Dba o własne zdrowie i sprawność fizyczną. Planuje swoją pracę i wypoczynek. Jest odporny na negatywny wpływ zjawisk patologicznych.
11. Ma odpowiedni zasób wiedzy, umożliwiający mu kontynuowanie nauki w dowolnie wybranej wyższej uczelni.
12. Cechuje go życiowa zaradność. Potrafi zdobytą wiedzę zastosować w praktyce. Umie zachować się rozsądnie w nowej sytuacji, potrafi przewidzieć i wyjaśnić skutki podjętej decyzji.

STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW SZKOŁY

I. RADA PEDAGOGICZNA

– Diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole,
– Proponuje działania strategiczne,
– Określa zapotrzebowanie na konkretne programy dydaktyczne i wychowawcze,
– Proponuje zmiany w zatwierdzonych planach pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
– Inspiruje działania innowacyjne,
– Ocenia stan wychowawczy i dydaktyczny w szkole,
– Diagnozuje potrzeby szkoły w zakresie oddziaływań wychowawczych.

II. DYREKTOR

– Nadzoruje i kontroluje pracę nauczycieli i wychowawców,
– Współpracuje ze wszystkimi podmiotami działań wychowawczych w szkole,
– Kontroluje przestrzegania prawa wewnątrzszkolnego,
– Diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców wobec szkoły,
– Współpracuje z Samorządem Uczniowskim w rozwiązywaniu konfliktów dotyczących spraw uczniów i nauczycieli,
– Współpracuje z Radą Rodziców w zakresie tworzenia planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i planów pomocy wychowawczej i materialnej,
– Podejmuje decyzje o zatrudnieniu osób wspomagających program wychowawczy szkoły.

III. RODZICE

– Współpracują z dyrekcją, wychowawcami klas i nauczycielami w sprawach kształcenia, wychowania i profilaktyki,
– Aktywnie uczestniczą w tworzeniu planów wychowawczych,
– Klasowe Rady Rodziców prezentują opinie wszystkich rodziców,
– Uczestniczą w ankietach i sondażach,
– Pomagają w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych,
– Wspierają działania innowacyjne szkoły,
– Pomagają szkole własną pracą i materialnie,
– Uczestniczą w spotkaniach z wychowawcami klas i nauczycielami organizowanych przez szkołę.

III. SAMORZĄD UCZNIOWSKI

– Reprezentuje całą społeczność uczniowską,
– Przedstawia władzom szkolnym opinie i potrzeby uczniów,
– Współpracuje z dyrekcją szkoły, nauczycielami, administracją szkolną, poszczególnymi klasami, rodzicami i środowiskiem lokalnym,
– Uczestniczy w planowaniu pracy szkoły oraz współdecyduje o życiu szkoły,
– Broni poszanowania praw, godności uczniów i pomaga w rozwiązywaniu ich problemów,
– Uczy zachowań społecznych poprzez realizację podjętych zadań,
– Uczy postaw obywatelskich, rozwija cechy i umiejętności przywódcze,
– Uczy planowania i osiągania zamierzonych celów,
– Organizuje imprezy szkolne i pozaszkolne oraz różne formy rozwijania zainteresowań, wypoczynku i rozrywki,
– Redaguje gazetkę szkolną, reklamuje imprezy,
– Podejmuje akcje na rzecz pomocy osobom potrzebującym,
– Dba w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji, promowanie szkoły w środowisku,
– Udziela, na prośbę dyrektora, opinii o pracy nauczycieli,
– Opiniuje decyzje dyrektora w związku ze skreśleniem ucznia z listy uczniów,
– Typuje kandydatów do nagród i wyróżnień,
– Przedstawiciele uczestniczą w pracach Szkolnej Komisji ds. Pomocy Materialnej dla Młodzieży.

IV. WYCHOWAWCA KLASY

– Identyfikuje ucznia ze szkołą,
– Zapoznaje ucznia i jego rodziców ze Statutem i innymi regulaminami obowiązującymi w szkole,
– Integruje zespół klasowy, organizuje życie wewnątrz klasy,
– Diagnozuje potrzeby wychowawcze uczniów i rozpoznaje ich środowisko,
– Wspólnie z rodzicami i pedagogiem tworzy plan pracy wychowawczej,
– Jest rzecznikiem swojej klasy i przyjacielem swoich uczniów,
– Zapoznaje uczniów z tradycjami i obrzędowością szkoły,
– Proponuje zadania dla kaŜdego ucznia,
– Kontroluje realizację zadań i podjętych zobowiązań klasy,
– Wspólnie z Radą Rodziców planuje imprezy klasowe, wycieczki, formy pracy pozalekcyjnej,
– Diagnozuje stan zagrożenia patologiami i ustala z pedagogiem szkolnym realizację programów profilaktycznych,
– Utrzymuje kontakt z rodzicami w formie zebrań i rozmów indywidualnych (osobistych, telefonicznych, korespondencyjnych),
– Kontroluje systematyczny udział uczniów w zajęciach edukacyjnych i usprawiedliwia nieobecności,
– Informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci,
– Utrzymuje stały kontakt z nauczycielami uczącymi w danej klasie w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
– Współpracuje z Radą Rodziców i innymi podmiotami w szkole.

V. PEDAGOG SZKOLNY

– Wspomaga pracę wychowawcy klasy,
– Analizuje ankiety ucznia i rodziców wobec szkoły,
– Organizuje i prowadzi programy profilaktyczne,
– Uczestniczy w imprezach szkolnych i klasowych, wycieczkach, wyjazdach,
– Współpracuje z rodzicami uczniów wymagających szczególnej troski wychowawczejlub stałej opieki,
– Wspólnie z innymi instytucjami organizuje zajęcia wspomagające rozwój uczniów,
– Koordynuje działania związane z planowaniem kariery zawodowej uczniów,
– Uczestniczy w pracach Szkolnej Komisji do Spraw Pomocy Materialnej dla Uczniów,
– Współpracuje z innymi podmiotami w szkole i instytucjami.

VI. REFERENT DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA
– Wspomaga pracę wychowawcy klasy,
– Organizuje i prowadzi programy prozdrowotne i profilaktyczne,
– Analizuje potrzeby uczniów wynikające z ich stanu zdrowia,
– W razie potrzeby udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej,
– Przeprowadza badania przesiewowe uczniów,
– Współpracuje z innymi podmiotami w szkole i instytucjami.

OBSZARY DZIAŁANIA CELE ZADANIA

1. Kształtowanie i rozwój własnej osobowości i postaw społecznych.
Kultywowanie tradycji rodzinnych, szkolnych, lokalnych i narodowych.
Wspieranie intelektualnego rozwoju ucznia.
Rozwijanie komunikatywności i otwartości ucznia.
Kultura osobista, tolerancja i estetyka wyglądu.
Kształtowanie samodzielności i asertywności.
Aktywny udział w uroczystościach związanych z tradycjami szkoły:
Dzień KEN,
Święto Patriotyczne,
Bal Kadeta,
Udział delegacji i pocztu sztandarowego w lokalnych i państwowych uroczystościach,
Wycieczki do miejsc pamięci narodowej,
Pamięć o zmarłych nauczycielach,
Prowadzenie kroniki szkolnej,
Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów i ich twórczym wykorzystaniu,
Organizowanie kół przedmiotowych rozwijających zainteresowania ucznia,
Indywidualna praca z uczniem zdolnym,
Wyrabianie zespołowego działania poprzez organizowanie biwaków, rajdów, wycieczek i imprez klasowych,
Wyrabianie życzliwego stosunku uczniów do siebie w sytuacjach trudnych,
Pomoc potrzebującym poprzez organizowanie akcji charytatywnych,
Kształtowanie nawyków dbałości o estetykę własnego wyglądu i najbliższego otoczenia,
Kształtowanie postawy tolerancji i poszanowania innych religii i kultur,
Kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienie ich poglądów,
Umiejętność określenia własnych potrzeb, ich zaspokajanie na zasadzie godzenia dobra własnego z dobrem innych,
Rozwijanie poczucia własnej wartości, zaufania do siebie i osobistych możliwości, co doprowadzi do umiejętności życia w zgodzie ze sobą,
Umiejętność brania odpowiedzialności za dokonywane wybory moralne, za siebie i efekty swojego postępowania wobec innych.

2.- Kształtowanie postawy etyczno – moralnej ucznia,
– rozumienie pojęć: norma, prawo, godność, obowiązek, tolerancja,
– rozwijanie walorów: pracowitości, rzetelności, wytrwałości,
-rozumienie dobra i zła w sytuacjach codziennych i odpowiednie reagowanie,
-ochrona przed negatywnym wpływem mediów i sekt,
– rozwijanie krytycyzmu wobec wzorców proponowanych przez środki masowego przekazu (ochrona przed ich destrukcyjnym działaniem),
-przybliżenie pozytywnych wzorców osobowych i kształtowanie postaw bliskich ideałom,
– wdrażanie uczniów do zachowań zgodnie z prawdą, do postępowania w sposób prawy (aby uczeń był “człowiekiem sumienia”),
– dokonywanie wyborów wartości i tworzenie ich hierarchii,
– wdrażanie do przestrzegania norm dobrego zachowania,
– budzenie szacunku dla drugiego człowieka,
– wrażliwość na krzywdę innych,
– kształtowanie prawidłowych więzi międzyludzkich, eliminowanie przejawów agresji,
– ukazywanie godności drugiego człowieka,
– wskazywanie przykładów dobrego i złego postępowania na podstawie utworów literackich, filmów i obserwacji wydarzeń z życia codziennego ,
– tworzenie sytuacji kształtujących dojrzałość i odpowiedzialność ,
– prezentowanie pozytywnych wzorców osobowych,
– prowadzenie dyskusji wymiana poglądów na temat wartości zagrożeń jakie niosą ze sobą media,
– wskazywanie miejsc i osób w których młody człowiek znajdzie pomoc i zrozumienie,
– kształtowanie postawy w kierunku dawania i otrzymywania wsparcia
uczenie zachowań asertywnych,
– kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania swoich stanów emocjonalnych,
– uczenie tolerancji i szacunku wobec ludzi z innych kręgów kulturowych,
– wpływanie na poszanowanie mienia szkolnego odczytywania swoich stanów emocjonalnych,
– nabywanie umiejętności rozróżniania i pielęgnowania uczuć koleżeństwa, przyjaźni, miłości,
– organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi nauki, kultury, polityki i innymi
poznawanie innych kultur, religii, okazywanie im szacunku,
– stały kontakt z rodzicami uczniów,
– organizowanie akcji charytatywnych na rzecz ludzi samotnych, starszych i biednych,
– zdobywanie środków finansowych na ten cel drogą zbiórek pieniężnych, loterii fantowych, aukcji i przekazywanie ich potrzebującym udział w pracach na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia,
– propagowanie idei wolontariatu.

3. Kształtowanie zdrowego stylu życia
kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych,
rozwijanie umiejętności życiowych sprzyjających rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, społecznemu i duchowemu,
podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w szkole,
kształtowanie umiejętności samodzielnego dokonywania właściwych wyborów zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi,
uświadamianie zagrożeń związanych z nałogami uzależnieniem od narkotyków,
przekazywanie modeli aktywnego spędzania czasu wolnego,
promocja zdrowego stylu życia,
tworzenie w szkole środowiska umożliwiającego uczniom praktykowanie prozdrowotnego stylu życia,
wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w siebie i swoje możliwości,
propagowanie ekologicznego modelu funkcjonowania we współczesnym świecie,
organizacja konkursów, wystaw prac plastycznych promujących zdrowy styl życia, przeprowadzanie pogadanek, projekcji filmów dotyczących higieny osobistej,
zorganizowanie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (drużyny sanitarne),
zapewnienie uczniom w szkole opieki pielęgniarskiej,
włączanie się do ogólnopolskich akcji „Dzień bez papierosa”, „Światowy Dzień Walki z AIDS”, prowadzenie profilaktyki uzależnień (ankiety, debaty, prelekcje, filmy, spotkania ze specjalistami, realizacja programów profilaktycznych,
rozwój pomocy koleżeńskiej przez samorząd uczniowski,
organizowanie spotkań z pracownikami pomocy społecznej, policji,
udział młodzieży w wycieczkach, rajdach, biwakach,
umożliwienie uczniom rozwijania swojej sprawności fizycznej na zajęciach sportowych ( jednostkach lekcyjnych, SKS, zajęciach pozalekcyjnych, zawodach sportowych),
uświadamianie zagrożeń cywilizacyjnych i ukazywanie sposobów zapobiegania degradacji środowiska naturalnego,
wdrażanie programów dotyczących promocji zdrowia,
organizacja wyjazdów integracyjnych dla klas pierwszych,
współpraca z ośrodkami ds. uzależnień, MONAREM, Terenową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
wdrażanie programów proekologicznych, zbiórka surowców wtórnych,
udział w akcji „Sprzątanie świata” ,
4. Uświadomienie wartości rodziny w życiu młodego człowieka
dostrzeganie przez młodego człowieka rodziny jako najwyższej wartości
uświadomienie roli rodziny w życiu człowieka; promowanie trwałych związków, których podstawą jest więź emocjonalna,
efektywne sposoby komunikowania się, wzajemne zrozumienie,
kształtowanie szacunku do najbliższych i rozumienie, że w domu uczymy się i pielęgnujemy wartości i tradycje,
wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną,
pomoc w osiąganiu dojrzałości psychoseksualnej młodego człowieka,
odniesienie płciowości do wartości pojęć takich jak: poszanowanie miłości, miłość, małżeństwo, rodzina,
pogłębianie wiedzy związanej z funkcjami rodziny: miłością, przyjaźnią, pełnieniem ról małżeńskich i rodzicielskich,
wzbudzanie poczucia obowiązku wobec swojej rodziny i rozumienie pojęcia konfliktu pokoleń,
organizacja imprez klasowych z udziałem rodziców,
wskazywanie pozytywnych przykładów miłości małżeńskiej w literaturze, filmie; prezentacja literatury: „W tę samą stronę”, „Dorastać do miłości”
uaktywnienie rodziców do działań na rzecz szkoły i klasy; przenoszenie tradycji rodzinnych w życie klasy (Wigilia, choinka, mikołajki),
omawianie więzi rodzinnych i roli związków uczuciowych między domownikami w życiu człowieka,
uświadomienie młodzieży jakie zmiany psychiczne i fizyczne występują w okresie dojrzewania i jak radzić sobie z problemami z tym związanymi,
analizowanie podłoża i rodzajów konfliktów rodzinnych oraz podejmowanie prób ich rozwiązania,
ukazywanie uczniom podstawowej roli rodzin, jaka stanowi macierzyństwo i ojcostwo,
projekcja filmów dydaktycznych, prelekcji poruszających problem konfliktów w rodzinie,
współpraca z ludźmi z poradni specjalistycznych, kształcenie umiejętności komunikacji w rodzinie,
dostrzeganie roli ludzi starszych (dziadków, pradziadków) w rodzinie,
znajomość praw dziecka w polskiej rodzinie,
prowadzenie rozmów i dyskusji na tematy domów dziecka i domów spokojnej starości,
przeprowadzenie ankiety dotyczącej sytuacji materialnej i emocjonalnej ucznia w domu rodzinnym; szukanie i wskazywanie wzorców rodzicielskich; zapoznanie z prawami dziecka we współczesnej rodzinie.
5. Rozwijanie świadomości ekologicznej
poczucie moralnej odpowiedzialności za jakość otaczającego środowiska przyrodniczego i społecznego,
zdobycie umiejętności potrzebnych do działania na rzecz rozwiązywania problemów środowiskowych,
propagowanie walorów przyrodniczych naszego regionu,
aktywne uczestnictwo młodzieży w działaniach ekologicznych na terenie szkoły i miasta,
uczestniczenie w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie degradacji środowiska,
kształtowanie nawyków odpowiedzialnego korzystania ze środowiska naturalnego,
porządkowanie terenu szkoły,
udział w akcji „Sprzątanie świata”,
zbieranie surowców wtórnych,
prelekcje ekologów na temat wpływu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka,
uświadomienie potrzeby oszczędzania energii, wody, papieru,
propagowanie czasopism ekologicznych,
wycieczki szkolne,
redagowanie gazetek klasowych o tematyce ekologiczne,j
6. rozwijanie samorządności uczniowskiej
wspieranie samorządności uczniowskiej,
kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
znajomość/świadomość swoich praw i obowiązków,
znajomość demokratycznych procedur w funkcjonowaniu społeczności szkolnej świadomość konsekwencji łamania prawa w szkole oraz poza nią,
dbanie o wygląd szkoły i jej otoczenia,
współtworzenie wspólnoty nauczycieli i uczniów,
zachowanie tradycji szkolnych, tworzenie nowych zwyczajów i obyczajów szkoły,
wybór samorządów klasowych oraz Samorządu Uczniowskiego, zwanego dalej SU,
zapoznanie uczniów z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zwanego dalej MOPR), jego programem wolontariatu,
zapoznanie ze Statutem Szkoły oraz innymi regulaminami obowiązującymi w niej,
zapewnienie prawa redagowania i wydawania gazetki szkolnej („Kadet”)
udział w imprezach ekologicznych np.:”Sprzątanie Świata”, tworzenie gazetek, wystawek, zgodnych z przypadającym świętem, porą roku, itp.
sprawdzanie czystości sal lekcyjnych, otoczenia szkoły, zmiany obuwia, identyfikatorów;
organizowanie dyżurów uczniowskich w celu utrzymania porządku na terenia szkoły;
wdrażanie uczniów do dbałości i opowiedzialności za estetykę pomieszczeń szkolnych,
organizacja spotkań rady SU z dyrekcją szkoły, według potrzeby z nauczycielami, Radą Rodziców,
udział uczniów w opracowywaniu tematyki godzin wychowawczych,
wspieranie, koordynacja w sprawie organizowania życia szkolnej działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej (wg potrzeb, zainteresowań i możliwości organizacyjnych po porozumieniu się z dyrekcją szkoły),
wspieranie, koordynacja podczas organizowania dni przyjętych w szkole za świąteczne np..: Dzień Chłopca, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Wolontariusza, Mikołajki, Andrzejki, spotkania wigilijne, akcje charytatywne, Bal Kadeta, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka oraz inne wyżej nie wymienione
7. Kształtowanie postawy patriotycznej
budzenie uczuć patriotycznych i przywiązania do ziemi rodzinnej,
poznanie historii, kultury oraz zasłużonych postaci regionu,
przygotowanie do roli odpowiedzialnych współgospodarzy regionu,
prezentacja najwybitniejszych postaci regionu,
aktywne uczestnictwo w pracach Samorządu uczniowskiego i życiu społeczności uczniowskiej,
kształtowanie szacunku do ludzi, dobra wspólnego w szkole i poza jej i polski poprzez udział w rozwiązywaniu problemów szkoły i miasta,
zachowanie właściwej postawy wobec godła i hymnu państwowego,
kształtowanie świadomości narodowej i postaw patriotycznych,
uczenie szacunku dla państwa jako wspólnego dobra,
kultywowanie tradycji patriotycznych,
poznanie mechanizmów demokratycznych i ich funkcjonowania w państwie prawa,
rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej i świadomości „Jestem Polakiem więc Europejczykiem”,
zdobywanie umiejętności potrzebnych w nawiązywaniu współpracy europejskiej na poziomie indywidualnym i grupowym,
obchody Dni Europy w szkole społecznością,
obchody świąt państwowych i rocznic historycznych,
uświadomienie obowiązków wobec ojczyzny, w tym obowiązku do jej obrony i dbałości o dobre imię,
wierność zasadom etycznym i moralnym,
kształtowanie postawy sprawiedliwości i równości obywatelskie,j
kształtowanie umiejętności podporządkowania się procedurom demokratycznym,
kształtowanie umiejętności w nawiązywaniu kontaktów z kolegami zza granicy
zwrócenie uwagi i wykorzystanie uniwersalnego przesłania niektórych dzieł kultury europejskiej.

Scroll Up