Statut

STATUT

Szkół KORPUSU KADETÓW

 

Rozdział I.     Informacje ogólne

§1

Szkoła posiada nazwę Liceum Akademickie Korpusu Kadetów (odpowiednio Technikum Korpusu Kadetów). Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.[i]

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja Świętego Marcina „PATRIA ET MISERICORDIA”
 2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Sportowej 3 w Suchedniowie,

§2

Cykl kształcenia w szkole trwa dla LAKK trzy, a dla Technikum cztery lata.

§3

 1. Szkoła posiada internat, który stanowi jej część.
 2. Organizację pracy internatu określa aneks do statutu, stanowiący jego część.

§4

 1. Szkoły KORPUSU KADETÓW są szkołami katolickimi, których całokształt działalności opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki.
 2. Zasada zapisana w ust. 1 dotyczy całej koncepcji pracy szkoły, a w szczególności:
 • celów i zadań statutowych,
 • programu wychowawczego szkoły,
 • programów nauczania.

Zasada powyższa stanowi kryterium realizacji zadań statutowych szkoły przez dyrektora i nauczycieli oraz jest uwzględniana w realizacji rozwoju zawodowego nauczycieli.

 1. Wychowanie i nauczanie w szkole oparte jest na koncepcji człowieka, jako osoby, głoszonej przez Kościół katolicki, w szczególności na myśli i nauce św. Jana Pawła II o godności osoby.

§5

Szkoła, której charakter wychowawczy określa § 4, jest dostępna dla wszystkich, którzy pragną w niej realizować swoją edukację i akceptują jej statut, w szczególności dostępna jest dla tych, którzy mają ograniczone możliwości kształcenia się i rozwoju z powodu szeroko rozumianego ubóstwa.[ii]

§6

Szkoła spełnia warunki przewidziane w ustawie o systemie oświaty dla szkół publicznych:

 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania[iii];
 • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności[iv];
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach[v];
 • realizuje:
 1. programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla LAKK; Technikum (z dodatkowym kształceniem zawodowym),
 2. ramowy plan nauczania dla Liceum Ogólnokształcącego, Technikum,
 • realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów określone w ustawie o systemie oświaty.[vi]

 

§6

Szkoła spełnia warunki przewidziane w ustawie o systemie oświaty dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej:

 • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych;
 • realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych;
 • stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów określone w ustawie o systemie oświaty, z wyjątkiem egzaminów wstępnych;
 • prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;
 • zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt. 2, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych; przepisy art. 7 ust. 1a, 1ba i 1d stosuje się odpowiednio.

§7

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.

 

Rozdział II.    Cele i zadania szkoły

 

§8

 1. Podstawowym celem szkoły jest wspieranie integralnego rozwoju osobowego uczniów – w procesie wychowania, nauczania i opieki – określonym dla szkół ponadgimnazjalnych, realizowanym według koncepcji zapisanej w 4 statutu.
 2. Szkoła wychowuje uczniów do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym.
 3. W pracy wychowawczej, w tym poprzez kształcenie – szkoła kieruje się nauką św. Jana Pawła II:

„Chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej >był< a nie tylko więcej >miał<; aby więc poprzez wszystko co >ma< co >posiada< umiał bardziej i  pełniej być człowiekiem – to znaczy, aby również umiał bardziej >być< nie tylko >z drugimi<, ale także >dla drugich<”.

§9

 1. Zasady i wartości chrześcijańskie stanowią fundament procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wychowawczym, są uwzględniane w programach kształcenia i mają być ukazywane w środowisku szkoły w szczególności przez nauczycieli i osoby pełniące funkcje kierownicze.
 2. Proces wychowawczy i formacyjny w szkole opiera się na relacji osób: nauczyciela i ucznia, nauczycieli miedzy sobą, dyrektora i nauczycieli.

§10

 1. Kształcenie w szkole jest elementem szeroko rozumianego wychowania. Jego istotą jest wspomaganie rozwoju ucznia w kierunku stawania się w pełni osobą i oznacza przede wszystkim rozwijanie:
  • podmiotowości,
  • odpowiedzialności,
  • umiejętności dokonywania wyborów i przyjmowania ich konsekwencji,
  • poczucia własnej godności,
  • możliwości twórczych,
  • potrzeby i poczucia sensu, ale równocześnie przekraczanie siebie w kierunku bycia z innymi i dla innych.
 2. W procesie rozwoju ucznia nauczyciel przyjmuje rolę osoby życzliwie i z szacunkiem dla wychowanka:
  • instruującej go,
  • kierującej, współdziałającej i towarzyszącej w dążeniu do prawdy,
  • modelującej sobą (własnym przykładem),
  • odwołującej się przede wszystkim do dialogu, wiarygodnych źródeł i przykładów.
 3. Szkoła wspiera wszechstronny rozwój osobowy ucznia, w szczególności w sferach:
  • dojrzewania intelektualnego,
  • dojrzewania emocjonalnego,
  • dojrzewania moralnego,
  • dojrzewania woli,
  • dojrzewania społecznego.
 4. Szkoła wspiera rozwój religijny uczniów, który stanowi źródło motywacji do podejmowania wysiłku rozwoju osobowego. Wrażliwość i otwartość na wartości wyznawane, odkrywane i realizowane we wszystkich dziedzinach życia, warunkuje wzrastanie w dojrzałości osobowej zarówno wychowanków jak i wychowawców.

§11

W szkole podejmowane są stałe działania i wysiłki budowania jej charakteru wychowawczego na fundamencie Ewangelii. Jednocześnie szkoła jest otwarta na przyjmowanie uczniów wyznających inną religię, poszukujących i niewyznających żadnej religii, którzy wybierają tę szkołę jako miejsce swej edukacji.

Szanując ich przekonania, szkoła zapewnia wychowanie do wzajemnego szacunku, pokoju i współpracy – w klimacie chrześcijańskiej otwartości i miłości.

Wszyscy uczniowie mają obowiązek uczestniczenia w pełni w procesie wychowania i nauczania obowiązującym w szkole, w tym w nauce religii. W zakresie praktyk religijnych korzystają z przysługującej im wolności sumienia i wyznania poza szkołą. Sprawowanie opieki w związku z ich praktykami religijnymi, w razie potrzeby, zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni.

§12

Nauka religii katolickiej i katecheza stanowi podstawę działania szkoły i jest obowiązkowa w ramach planu zajęć, w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Życzenie rodziców (bądź uczniów), o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wyrażają rodzice bądź uczniowie przez wybór szkoły katolickiej[vii].

§13

 1. Środowisko wychowawcze szkoły – jako wspólnoty – tworzą wszyscy jej członkowie: nauczyciele, uczniowie i rodzice.
 2. Szkoła wspiera rodziców, jako pierwszych wychowawców swoich dzieci i stara się współpracować z nimi w celu budowania spójności wychowawczej.
 3. Realizując swoje zadania szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym, z Kościołem parafialnym, z lokalnym i ogólnopolskim środowiskiem szkół katolickich.

 

§14

 1. Szkoła wspiera wychowawczą rolę rodziny – w oparciu o własny program wychowawczy i spójny z nim program profilaktyki.

Szkoła w szczególności:

 • angażuje wszystkich nauczycieli w proces wspierania wszechstronnego rozwoju uczniów,
 • stara się włączać rodziców w proces wychowania i pomaga im w przyjęciu bezpiecznej wizji rozwoju własnych dzieci,
 • pomaga uczniom w rozwoju osobowym przez tworzenie wspólnoty szkolnej opartej na wartościach ewangelicznych,
 • ukazuje wizję świata umożliwiającą dojście do syntezy wiary i kultury,
 • podtrzymuje więzi z absolwentami szkoły.
 1. Szkoła pomaga w wychowaniu każdej rodzinie, także niepodzielającej wartości, które reprezentuje, kierując się dobrem osoby ucznia i szanując rodziców, jako pierwszych wychowawców.

§15

 1. Wspierając rodzinę w wychowaniu i kształceniu dzieci, szkoła zapewnia prawidłowy przekaz kultury, dziedzictwa i zasad moralnych, poprzez nauczanie, przykład wychowawców oraz wspólnotę szkoły.
 2. Szkoła wspiera rodziców uczniów w rozeznawaniu prawdziwych wartości oraz zagrożeń dla rodziny i wychowania. Formy współdziałania z rodzicami uwzględniają potrzeby rodziców.

§16

 1. Realizując cele i zadania wynikające z przepisów prawa, szkoła:
 • kształtuje środowisko wychowawcze wspomagające integralny rozwój osobowy uczniów,
 • sprawuje opiekę nad uczniami, chroni przed zagrożeniami i przygotowuje ich do odpowiedzialności za swoje życie,
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na poziomie szkół ponadgimnazjalnych,
 • przygotowuje uczniów do kontynuowania edukacji na poziomie szkół wyższych i policealnych oraz uzupełniających.
 1. W zakresie wychowania i kształcenia, szkoła:
 • wychowuje uczniów w poszanowaniu historii, tradycji i kultury narodowej, ucząc jednocześnie szacunku dla osób i społeczności reprezentujących inne kultury i narody,
 • kształci według przyjętych programów nauczania uwzgledniających podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie ze swym charakterem wychowawczym,
 • udziela w miarę możliwości indywidualnego wsparcia uczniom szczególnie uzdolnionym oraz potrzebującym pomocy w nauce i rozwoju,
 • zapewnia opiekę w czasie zajęć zorganizowanych w szkole i poza szkołą,
 • stwarza warunki formacji uczniów, rodziców i nauczycieli.
 1. Opiekę nad uczniami w szkole i poza szkołą podczas zorganizowanych zajęć sprawują nauczyciele, zgodnie z planem zajęć szkolnych.

Do form opieki nad uczniami zalicza się:

 • opiekę podczas zajęć w szkole i poza szkołą sprawowaną przez nauczyciela prowadzącego zajęcia,
 • opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek szkolnych sprawowaną przez opiekunów upoważnionych przez dyrektora,
 • opiekę pełnioną podczas dyżurów nauczycielskich w szkole, zgodnie z regulaminem obowiązków nauczyciela dyżurnego,
 • otaczanie opieką ucznia, u którego stwierdzono trudne warunki rodzinne lub losowe,
 • współdziałanie szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie wychowania, nauczania i profilaktyki,
 • otaczanie opieką ucznia z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami lub przewlekle chorego oraz objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

§17

 1. Szkoła wspiera rodzinę każdego ucznia – jako katolicka instytucja oświatowo-wychowawcza.
 2. W rodzicach uczniów szkoła widzi sprzymierzeńców w pracy wychowawczej, dydaktycznej, prewencyjno-profilaktycznej oraz opiekuńczej.
 3. Szkoła zapewnia rodzicom stały kontakt w sprawach dotyczących ich dzieci, okresowe spotkania w formie wywiadówek oraz dokształcania i formacji.
 4. Od rodziców szkoła oczekuje współpracy w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci, udziału w organizowanych dla nich spotkaniach, wspierania swoją postawą autorytetu szkoły.
 5. Rodzice uczniów mają prawo do:
 • zapoznania się ze statutem i regulaminami szkoły,
 • zapoznania się z programem wychowawczym, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania, promowania i przeprowadzania egzaminów,
 • uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych.

Program wychowawczy

§18

 1. Program wychowawczy szkoły opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki, stanowiących niezmienne zasady dla rozwoju osobowego uczniów oraz kształtowania postawy moralnej i postępowania etycznego.
 2. Zasady wychowawcze szkoły obowiązują także w zakresie przekazu treści nauczania, w tym uczestniczenia w kulturze i kształtowania kultury, stosunku do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, zagadnienia prawdy.
 3. Program wychowawczy znają i realizują wszyscy nauczyciele szkoły.
 4. Program wychowawczy znają rodzice uczniów, respektują jego zasady i starają się swoją postawą oraz współpracą wspierać wychowawczą rolę szkoły.
 5. Program wychowawczy szkoły uchwala i wprowadza uzupełnienia rada pedagogiczna po uzyskaniu pozytywnej opinii organu prowadzącego.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna[viii]

§19

Szkoła w miarę swoich możliwości organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach i ustalonych w szkole.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne.

 

 

 

§20

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu możliwości ucznia, wynikających z jego konkretnych uwarunkowań.
 2. Pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, na rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli wspierało ucznia.

Ze strony szkoły podejmowane są wysiłki, aby doprowadzić do uzgodnienia spójności pomocy ze strony rodziców i nauczycieli.

 1. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek uczestniczyć w udzielaniu pomocy uczniom, u  których rozpoznano taką potrzebę.

Za stronę organizacyjną pomocy konkretnym osobom odpowiadają wychowawcy klas pod kierunkiem dyrektora lub osoby przez niego wyznaczonej.

 1. Udzielanie pomocy uczniom powinno być przedmiotem współdziałania wychowawców i  rodziców oraz troski wszystkich nauczycieli pod kierunkiem dyrektora o atmosferę wspólnoty wspierającej poszczególne osoby, zwłaszcza potrzebujące pomocy.
 2. W szkole organizowane są niezbędne formy pomocy, dostosowane do aktualnych potrzeb.

Pomoc materialna

 • 21
 1. W szkole podejmowane są starania mające na celu pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Rozpoznawanie potrzeb ucznia w tym zakresie jest obowiązkiem w szczególności wychowawcy klasy.

 1. Szkoła udziela pomocy według własnych możliwości, może organizować pomoc we współpracy z właściwą administracją samorządową oraz strukturami i osobami angażującymi się w dziełach miłosierdzia chrześcijańskiego.
 2. W pracy wychowawczej podejmuje się budowanie „wyobraźni miłosierdzia” i bycia nie tylko „z drugimi” ale i „dla drugich” (św. Jan Paweł II).
 • 22
 1. Realizując zadania edukacyjne, w szkole obowiązuje staranie o wszechstronny rozwój ucznia przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia i nauczyciela, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła korzysta z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz z poradni specjalistycznych, z placówki doskonalenia nauczycieli, współpracuje ze strukturami szkolnictwa katolickiego.

 

 

 

Rozdział III.  Organa szkoły

 • 23

Organami szkoły są:

 • dyrektor,
 • rada pedagogiczna,
 • samorząd uczniowski,
 • rada rodziców.

 

 

Dyrektor

 • 24

Dyrektora szkoły powołuje, zatrudnia i zwalnia organ prowadzący Fundacja Świętego Marcina„PATRIA ET MISERICORDIA” przy zachowaniu odpowiednio odrębnych przepisów, uwzględniając charakter wychowawczy szkoły.

 • 25
 1. Dyrektor kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację jej zadań zgodnie ze statutem szkoły oraz za rozwój i podnoszenie poziomu pracy szkoły – jako katolickiej instytucji oświatowo – wychowawczej.
 2. Dyrektor szkoły w szczególności:
 • odpowiada za przestrzeganie art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, (w szkole niepublicznej: za przestrzeganie 7 ust. 3)
 • sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2 i 2a ustawy o systemie oświaty,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki pełnego i harmonijnego rozwoju,
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
 • dopuszcza do użytku w szkole programy nauczania zawierające podstawę programową uzgodnione z charakterem wychowawczym szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • dobiera i zatrudnia oraz zwalnia pracowników szkoły, uwzględniając przy tym jej charakter, zadania statutowe oraz regulaminy wewnętrzne,
 • organizuje i wspiera doskonalenie zawodowe oraz formację nauczycieli, uwzględniając cele i zadania statutowe szkoły,
 • współpracuje z samorządem uczniowskim i radą rodziców (jeżeli rada jest w szkole),
 • stwarza warunki do działania w szkole organizacji wzmacniających jej działalność wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną,
 • ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli oraz inne organa szkoły,
 • dysponuje budżetem szkoły pod nadzorem i kontrolą organu prowadzącego,
 • odpowiada za dokumentację szkoły,
 • odpowiada za właściwą organizację oraz przebieg egzaminu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oświaty (egzamin, egzamin maturalny),
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 • realizuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 1. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 2. Dyrektor informuje na bieżąco organ prowadzący o stanie szkoły, jej osiągnięciach, trudnościach i potrzebach.
 3. Dyrektor może, w drodze decyzji administracyjnej, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów.
 4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli oraz innych pracowników.
 • 26
  1. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za realizację w szkole procesu wychowania i kształcenia według zasad obowiązujących szkołę katolicką – określonych w Statucie i przyjętej koncepcji człowieka jako osoby.

Odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy w szczególności: dopuszczania w szkole programów nauczania i wyboru podręczników, ustalania programu wychowawczego.

Program ten musi uwzględniać koncepcję człowieka jako osoby, zasady wiary i moralności katolickiej oraz poszanowanie dla wartości kultury, tradycji i Ojczyzny.

Jeżeli programy wymienionych wartości nie zawierają, mają być uzupełnione staraniem szkoły w trybie art. 22a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, przez dopisanie w programie niezbędnych treści w celu ich nauczania.[ix]

 1. Odpowiedzialność zapisana w ust. 1 zakłada prawo i obowiązek właściwego planowania i realizowania procesu zatrudniania i doskonalenia nauczycieli, zarówno w zakresie doktrynalnym jak również w zakresie doboru form i metod wychowania i nauczania.
 2. Szczególnym obowiązkiem dyrektora jest odpowiedzialne prowadzenie nadzoru pedagogicznego określonego w prawie oświatowym, aby szkoła zapewniała:
 • wysoki poziom wychowania, nauczania i opieki,
 • właściwy poziom relacji osób, wspierający nauczycieli i budujący wspólnotę oddaną misji szkoły.

Rada Pedagogiczna [x]

 • 27
  1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.

 1. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez dyrektora za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, jeżeli jest to uzasadnione dobrem ucznia lub działalności statutowej szkoły.
 2. Radzie pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje dyrektor szkoły.
 3. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu nadzoru pedagogicznego, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego a także co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy szkoły przedkładanych przez dyrektora,
 • zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych przedkładanych z pozytywną opinią organu prowadzącego,
 • ustalanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie,[xi]
 • uchwalanie zmian w statucie, z zastrzeżeniem § 25 ust. 5 statutu,
 • uchwalanie programu wychowawczego, z zastrzeżeniem § 18 ust. 5 statutu,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach – wymaganych przez prawo.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  • organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów.[xii]
  • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia oraz zajęć dodatkowo płatnych,
  • okresowe i roczne oceny dotyczące stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjne i materialne warunki pracy szkoły.
 2. Rada pedagogiczna działa według ustalonego przez siebie regulaminu.
 3. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Zebrania rady są protokołowane.

Samorząd uczniowski

 • 28
  1. W szkole działa samorząd uczniowski, który wybierają wszyscy uczniowie.
  2. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin, który ustala ogół uczniów w głosowaniu i który jest zatwierdzany przez dyrektora. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
  3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.
  4. Samorząd jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów.
  5. Plan działań samorządu musi być wcześniej przedstawiony dyrektorowi szkoły w celu uzyskania akceptacji.
  6. Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej propozycje i opinie we wszystkich sprawach szkoły.
  7. Samorząd uczniowski działa pod opieką nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora na prośbę samorządu.
 • 29
 1. Samorząd uczniowski troszczy się w szczególności o to, aby:
  • uczniowie znali program nauczania i wychowania oraz stawiane im wymagania,
  • uczniowie mieli zapewnioną jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce i zachowaniu,
  • organizacja życia szkolnego zapewniała uczniom zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
  • uczniowie mieli czas na zabawę, możliwość organizowania działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej, formacyjnej oraz innej.
 2. Działanie w samorządzie ma znaczenie wychowawcze, w szczególności uczy bycia „dla drugich”.

Rada Rodziców[xiii]

 • 30
  1. W szkole działa rada rodziców, która stanowi reprezentację rodziców uczniów. Rada rodziców jest organem opiniodawczym i wspierającym.
  2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności przez nią opracowany, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. W skład rady rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
  3. Rada rodziców wspiera współpracę rodziców ze szkołą oraz działalność statutową szkoły.

Rada rodziców w szczególności:

 • współdziała z dyrektorem szkoły,
 • może gromadzić środki finansowe w celu wspierania działalności statutowej szkoły, także w celu organizowania pomocy uczniom jej potrzebującym.
 1. Do rady rodziców nie mają zastosowania przepisy art. 53 i art. 54 ustawy o systemie oświaty (zob. art. 57 ustawy).

Załatwianie spraw spornych, konfliktów; skarg oraz wniosków

 • 31
  1. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z dyrektorem szkoły.
  2. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w szkole odbywa się następująco:
 • sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego,
 • sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między uczniem a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas oraz pedagog szkolny, z możliwością odwołania się stron do dyrektora szkoły,
 • sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub innymi pracownikami szkoły, a także między nauczycielem (wychowawcą) a rodzicami uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły, z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego,
 • sytuacje konfliktowe między uczniami lub ich rodzicami a szkołą oraz konflikty między nauczycielami i innymi pracownikami szkoły a dyrektorem szkoły rozwiązuje organ prowadzący szkołę lub organ nadzoru pedagogicznego,
 • sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, samorządu szkolnego, rady rodziców, powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
 1. Skargi, wnioski i opinie mogą być składane do dyrektora szkoły w formie ustnej oraz pisemnej.
 2. Dyrektor w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania informacji lub złożenia pisma wyznacza termin rozmowy. W rozmowie, w zależności od rodzaju sprawy, może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego, wychowawca, pedagog szkolny lub katecheta.

Stowarzyszenia i organizacje

 • 32
 1. W szkole mogą[xiv] działać stowarzyszenia i organizacje, których cele statutowe są zgodne z  charakterem szkoły.
 2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wyraża i określa warunki tej działalności – dyrektor.

Podmiot prowadzący szkołę

 • 33
 1. Za całokształt statutowej działalności szkoły odpowiada Fundacja Świętego Marcina„PATRIA ET MISERICORDIA” jako podmiot prowadzący.
 2. Fundacja Świętego Marcina„PATRIA ET MISERICORDIA”, w szczególności:
  • zapewnia warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  • nadaje szkole statut,
  • zatwierdza obowiązujące pieczęcie oraz inne znaki tożsamości szkoły (np. sztandar),
  • powołuje, zatrudnia i zwalnia dyrektora szkoły,
  • sprawuje nadzór nad całokształtem działalności szkoły, w szczególności w zakresie spraw finansowych, pracowniczych i administracyjnych,
  • ustala zasady gospodarki finansowej szkoły,
  • ustala zasady wynagradzania nauczycieli i innych pracowników szkoły,
  • nadzoruje prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami publicznymi oraz gospodarowania mieniem,
  • ustala wysokość wynagrodzenia dla dyrektora szkoły,
  • zatwierdza arkusz organizacyjny szkoły,
  • opiniuje projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych pod względem zgodności ze Statutem oraz skutków budżetowych dla szkoły,
  • może występować z wnioskami do dyrektora szkoły i organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

 

Rozdział IV.  Organizacja pracy szkoły

 • 34
 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy.
 2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym i w grupach zgodnie z organizacją obowiązującą w roku szkolnym.
 3. Jednostka dydaktyczna trwa 45 minut.
 4. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, w szczególności mogą odbywać się poza szkołą.
 5. Organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas określa tygodniowy rozkład zajęć sporządzany przez dyrektora, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania[xv].
 6. W szkole mogą być organizowane dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora, stosownie do posiadanych środków finansowych, z  zastrzeżeniem odrębnych przepisów.
 • 35
 1. Zajęcia edukacyjne z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, także z innych przedmiotów, mogą być organizowane w zespołach oddziałowych i międzyoddziałowych.
 2. Organizacja zajęć w sposób określony w ust. 1, uwzględniając poziom umiejętności uczniów, ich zainteresowania oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły – wymaga działania dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.
 3. Tworzenie zespołów oraz liczba uczniów w zespołach, o których mowa w ust. 1, wymaga akceptacji organu prowadzącego, jeżeli taka organizacja przewyższa możliwości budżetowe szkoły.
 • 36
  1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym – określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę – w terminie określonym w odrębnych przepisach.
  2. W arkuszu organizacji szkoły określa się w szczególności:
 • liczbę oddziałów,
 • liczbę uczniów w oddziałach,
 • liczbę pracowników, w tym zajmujących stanowiska kierownicze,
 • tygodniowy wymiar godzin zajęć:
 1. edukacyjnych – w poszczególnych klasach,
 2. terapeutycznych,
 3. z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej finansowanych ze środków publicznych.
  1. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich – określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.
  2. Dyrektor, zachowując obowiązujące przepisy, może zmienić rozkład zajęć w następujące w szczególności dni:
 • rozpoczęcie roku szkolnego,
 • Dzień Edukacji Narodowej,
 • rekolekcje szkolne,
 • święto patronalne szkoły,
 • 2 listopada.
 • 37

Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

 • pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
 • biblioteki,
 • sali gimnastycznej,
 • świetlicy szkolnej,
 • pomieszczeń administracyjno-gospodarczych,
 • kaplicy szkolnej.

 

Biblioteka szkolna

 • 38
  1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów, realizacji zadań edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz wypełnianiu innych zadań szkoły.
  2. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel, któremu powierzone zostało to zadanie. Nauczyciel bibliotekarz w szczególności:
 • opracowuje organizację biblioteki szkolnej,
 • gromadzi i opracowuje zbiory,
 • prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej,
 • pełni dyżur podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu w celu umożliwienia dostępu do zbiorów biblioteki uczniom i nauczycielom.

Rozdział V.    Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły

 • 39
 1. Nauczyciel szkoły w szczególności:
 • realizuje podstawowe jej zadania: wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze, zgodnie z charakterem szkoły opisanym w statucie,
 • wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju.
 1. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów oraz dawanie im dobrego przykładu życia w szkole i poza szkołą.
 2. Nauczyciele w swoich postawach i działaniach wobec uczniów, starają się dążyć do prawdziwego spotkania osób – nauczyciela i ucznia – w odkrywaniu prawdy.
 • 40

Wypełniając zadania statutowe szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

 • włączenie się w proces edukacyjny szkoły zgodnie z jej charakterem,
 • prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy,
 • tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy,
 • jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej,
 • uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów,
 • życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i poza nią,
 • dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami,
 • sprawiedliwe ocenianie pracy i zachowania uczniów,
 • mienie szkoły,
 • osobiste doskonalenie zawodowe i formację.
 • 41
 1. Obowiązkiem nauczycieli jest stała formacja umysłu i ducha, poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.
 2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel uzgadnia własny rozwój zawodowy z charakterem i zadaniami szkoły.
 3. Praca nauczyciela jest traktowana jako proces twórczy.

Nauczyciel:

 • przedkłada dyrektorowi program nauczania do dopuszczenia w szkole oraz proponuje podręcznik do nauczanego przedmiotu,
 • może tworzyć program autorski,
 • zgłasza projekty innowacji pedagogicznych i przedstawia je do akceptacji dyrektora, z  zachowaniem odrębnych przepisów, w tym statutowych.
 • 42
 1. W szkole mogą być tworzone zespoły nauczycieli:
 • klasowe (nauczycieli uczących w danej klasie),
 • wychowawcze,
 • przedmiotowe,
 1. Zadaniem zespołu klasowego jest współpraca:
 • w zakresie proponowania wyboru programów nauczania dla danej klasy,
 • w zakresie wyboru podręczników,
 • w zakresie programu rozszerzonego poszczególnych przedmiotów.
 1. Zadaniem zespołu wychowawczego jest przygotowanie zgodnego z charakterem szkoły:

1) projektu programu wychowawczego,

2) projektu programu profilaktyki.

 1. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest współpraca:
 • w zakresie programów nauczania,
 • w zakresie wyboru podręczników,
 • opracowanie kryteriów ocen dla danej grupy przedmiotów.
 • 43

W szkole mogą być zatrudnieni: pedagog, psycholog oraz inni specjaliści w zależności od potrzeb uczniów i możliwości finansowych szkoły. Osoby te prowadzą w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla uczniów we współpracy z wszystkimi nauczycielami.

 • 44
 1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.
 2. Zadaniem wychowawcy klasy jest:
 • tworzenie wspólnoty i atmosfery zaufania wśród wychowanków,
 • otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka,
 • ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikające z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła,
 • współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno – wychowawczych,
 • utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach ich dzieci, włączanie rodziców w życie szkoły i dążenie do uzgodnienia wspólnej wizji wychowania,
 • współdziałanie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej wychowankom.
 1. Wychowawca ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy – spójne z programem wychowawczym szkoły.
 2. W trudnych sytuacjach opiekuńczo – wychowawczych wychowawca może korzystać z pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i statutu szkoły.
 • 45
 1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i statutu.
 2. Kryterium oceny pracy nauczyciela jest w szczególności stopień realizacji zadań zapisanych w prawie oświatowym, określonych w statucie, w tym praca bezpośrednio z uczniami oraz praca na rzecz szkoły w wymiarze określonym przez dyrektora na podstawie odrębnych przepisów.
 • 46
 1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę szkoły.
 2. Wszyscy pracownicy, w szczególności nauczyciele przykładem życia i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły.
 • 47
 1. Nauczycieli oraz innych pracowników szkoły dobiera i zatrudnia dyrektor – zgodnie z Regulaminem pracy i wynagradzania obowiązującym w szkole.
 2. Cele i zadania statutowe szkoły – katolickiej instytucji edukacyjnej – pozostają w bezpośrednim związku z religią katolicką. Wiara i etos religii katolickiej stanowią podstawę wychowania i nauczania w szkole.

Dyrektor szkoły w zatrudnianiu nauczycieli, wychowawców, także innych pracowników, zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją wychowawczą szkoły przez pracę i przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem szkoły zapisanym w jej Statucie[xvi].

 1. Kryterium zapisane w ust. 2 obowiązuje w szkole także przy ocenianiu pracy nauczyciela.
 2. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym w tej ustawie[xvii].

Rozdział VI.  Uczniowie

 

Zasady przyjmowania uczniów

 • 48
 1. Szkoły KORPUSU KADETÓW są dostępne dla wszystkich, którzy pragną w nich realizować swą edukację; żadna nie jest szkołą elitarną ze względu na przynależność do Kościoła katolickiego lub ze względu na status materialny kandydata.
 2. Szkoła posiada wymiar charytatywno-opiekuńczy wobec uczniów potrzebujących wsparcia materialnego, umożliwienia dostępu do nauki lub wyrównywania szans edukacyjnych, a także dla uczniów z rodzin wielodzietnych.
 3. Kandydaci do szkoły oraz ich rodzice zapoznają się z charakterem szkoły, statutem i programem wychowawczym przed złożeniem wniosku o przyjęcie do szkoły w ramach postepowania rekrutacyjnego.
 • 49

Przyjmowanie uczniów do szkoły odbywa się w trybie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie decyzji dyrektora szkoły.[xviii]

Prawa i obowiązki uczniów

 • 50
 1. Uczniowie mają prawo do:
 • podmiotowego i życzliwego ich traktowania, zgodnie z charakterem wychowawczym szkoły,
 • dobrze zorganizowanego procesu wychowania, nauczania i opieki,
 • wprowadzenia ich na drogę mądrości życia przez uczenie syntezy wiedzy i wiary – przykładem życia i towarzyszenia im w ramach procesu edukacyjnego,
 • znajomości programów nauczania i wychowania szkoły
 • sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy,
 • zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 • otrzymania pomocy w przypadku trudności,
 • wpływania na życie swej szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim,
 • wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych,
 • korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o prawach dziecka, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa polskiego i statutu szkoły – katolickiej instytucji edukacyjnej.
 1. Uczniowie mają obowiązek:
 • przestrzegania Statutu i regulaminów szkoły,
 • włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne,
 • systematycznie i aktywnie uczestniczyć w procesie edukacyjnym szkoły, w lekcjach i innych zajęciach,
 • odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły,
 • wypływającego z wyznawanych wartości kulturalnego i życzliwego stosunku do koleżanek i kolegów oraz innych osób,
 • odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój,
 • godnego reprezentowania swej szkoły,
 • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
 • noszenia na terenie szkoły stroju określonego przez szkołę
 • udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie,
 • usprawiedliwiania przez rodziców lub prawnych opiekunów w terminie do tygodnia od powrotu do szkoły w formie pisemnej, telefonicznej lub ustnej – nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
 • podczas pobytu w szkole uczniowie nie używają telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.
 • 51

Ustalony w szkole jednolity strój, codzienny oraz galowy, ma wymiar wychowawczy.

W szczególności strój:

 • pomaga w zachowaniu dyscypliny, porządku i skromności,
 • jednoczy wspólnotę uczniów,
 • uczy solidarności, niezależnie od warunków materialnych,
 • strój galowy pomaga w okazywaniu szacunku i kultury wobec osób, wspólnot, tradycji.

 

Zasady oceniania

 • 52
 1. Podstawową zasadą oceniania ucznia jest, aby ocenianie służyło wychowaniu i pełnemu rozwojowi jego osoby.
 2. Ocenianiu podlegają:
 • osiągnięcia edukacyjne ucznia,
 • zachowanie ucznia.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej oraz wynikających z realizowanych programów nauczania.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych określonych w programie wychowawczym oraz obowiązków określonych w statucie.
 3. Ocenianie bieżące i ocenianie śródroczne dokonywane jest w skali ocen: 1 – 6[xix].
 4. Ocenianie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku.
 5. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa wewnątrzszkolny System Oceniania (rozdział VII statutu).

Nagrody i kary

 • 53

System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój osoby; także ma wymiar wspierający innych uczniów.

 1. Uczeń może być nagrodzony za:
  • wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie,
  • wyróżniającą postawę moralną i społeczną będącymi wzorem dla innych,
  • rzetelną naukę i pracę społeczną,
  • dzielność i odwagę,
  • 100% frekwencję.
 2. Rodzaje nagród:
  • pochwała wychowawcy wobec klasy,
  • pochwała dyrektora wobec szkoły,
  • list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców (prawnych opiekunów),
  • nagrody książkowe z okazji zakończenia pracy w samorządzie uczniowskim i  zakończenia roku szkolnego,
  • nagrody rzeczowe.
 3. Nagrodę, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 przyznaje wychowawca klasowy; w przypadku pozostałych dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców.
 4. Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrody dyrektora szkoły za osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy wykraczającej poza obowiązujący program nauczania.
 5. Karze podlega naganne postępowanie ucznia w szkole oraz poza nią w przypadku, gdy szkoła została poinformowana o niewłaściwym zachowaniu ucznia.
 6. Kary uczniowie otrzymują za:
  • naruszanie dobra wspólnego i godności ludzkiej,
  • notoryczne, systematyczne zaniedbywanie się w nauce,
  • naruszanie nietykalności cielesnej,
  • brutalność, wulgarność, chuligaństwo w stosunku do nauczycieli, kolegów, pracowników administracji i obsługi oraz osób poza szkołą,
  • rozpowszechnianie patologii społecznej (papierosy, alkohol, narkotyki, pornografia, wagary),
  • udowodnioną kradzież.
 7. Wymierzenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem powstałej sytuacji, ustaleniem winnych i poszkodowanych oraz każdorazowo przeprowadzeniem rozmowy pouczająco-dyscyplinującej.
 8. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów.
 9. System kar obejmuje:
 • upomnienie wychowawcy lub nauczyciela,
 • upomnienie dyrektora szkoły w obecności rodziców,
 • obniżenie oceny z zachowania,
 • nagana dyrektora,
 1. O wszystkich rodzajach wymierzonych kar wymierzający je zobowiązany jest poinformować rodziców ucznia w formie pisemnej.
 2. Rodzice ucznia mają prawo odwołać się od kary w ciągu 7 dni do dyrektora, który po zbadaniu zasadności odwołania, w porozumieniu z radą pedagogiczną oraz pedagogiem, może uchylić wymierzoną karę.
 3. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora do Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od wymierzenia kary.
 4. Wykonanie kary, za wyjątkiem kary wymienionej w ust. 9 pkt. 4, może być zawieszone na okres jednego miesiąca, jeżeli uczeń uzyska poręczenie co najmniej dwóch z niżej wymienionych organów szkoły:

1) ·pedagoga,

2) ·samorządu uczniowskiego,

3) ·wychowawcy klasowego.

 1. Uczniowie szkoły są zobowiązani do poszanowania majątku szkolnego oraz majątku osobistego innych uczniów i pracowników szkoły. Za szkody celowe lub wynikające z  nieprzestrzegania prawa szkolnego odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice uczniów.

 

 

Bezpieczeństwo uczniów

 • 54

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą, uzależnieniami i demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej podczas pobytu ucznia na terenie szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, zajęć/uroczystości pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę. Polegają one na:

 • zapewnieniu uczniom warunków do nauki zgodnie z przepisami BHP;
 • zapewnieniu uczniom opieki nauczycieli podczas całego pobytu w szkole,
 • zapewnieniu uczniom opieki podczas trwania imprez szkolnych i wycieczek,
 • udzielaniu uczniom w razie potrzeby pomocy medycznej, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów,
 • okresowym przeprowadzaniu próbnych alarmów ewakuacyjnych,
 • uświadomieniu uczniom zagrożeń i podawaniu sposobów przeciwdziałania im,
 • realizowaniu, zgodnie z przyjętymi w planie wychowawczym szkoły, zajęć przeciwdziałających przemocy fizycznej i psychicznej:
 1. propagowaniu takich postaw i zachowań, w których nie ma miejsca dla przemocy, brutalności i agresji, również słownej,
 2. promowaniu zdrowego stylu życia bez papierosów, alkoholu, narkotyków,
 3. uczeniu selektywnego i refleksyjnego oglądania telewizji,
 4. uczeniu konstruktywnego prowadzenia rozmów,
 • ograniczeniu wstępu na teren budynku szkoły i dziedzińca szkolnego osobom postronnym,
 • wyznaczeniu i oznakowaniu w budynku szkolnym dróg ewakuacyjnych,
 • zapewnieniu uczniom opieki pielęgniarki szkolnej,
 • bieżącej analizie przyczyn wypadków uczniowskich i podejmowaniu działań profilaktycznych.

Rozdział VII.        Wewnątrzszkolny system oceniania

Opracowany w załączniku.

 

Rozdział VIII. Budżet szkoły

 

 • 56
 1. Budżet szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i przekazywanej przez starostwo powiatowe w Skarżysku-Kamiennej oraz czesnego wnoszonego przez rodziców.
 2. Dyrektor szkoły prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami ustalonymi przez podmiot prowadzący i pod jego nadzorem.
 3. Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami oraz kontroli w zakresie jej wykorzystania.

 

Rozdział IX.  Przepisy końcowe

 

 • 57
 1. Statut nadaje organ prowadzący.
 2. Statut szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.
 • 58

Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo – wychowawczą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty a niegospodarczą statutową działalnością organu prowadzącego i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

 • 59

Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści Liceum Akademickie Korpusu Kadetów (oraz odpowiednio Technikum Korpusu Kadetów)oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku Liceum Akademickie Korpusu Kadetów (oraz odpowiednio Technikum Korpusu Kadetów) godłem państwa.

 • 60

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • 61
  1. Patronem szkoły jest ………………………..
  2. Świętem patronalnym szkoły jest …………………………..
  3. Szkoła posiada własny sztandar, hymn, logo i rotę ślubowania klas pierwszych.

 

 

Wyjaśnienia:

 

 

[i] Zob. tamże, § 2 ust. 2.

[ii] „Szeroko rozumiane ubóstwo” oznacza nie tylko brak środków materialnych; szczególnym ubóstwem jest brak pełnej rodziny, sytuacje z pogranicza patologii, różne formy przemocy.

Sformułowanie jest zgodne z kryteriami rekrutacji do szkół publicznych, które określają „ogólnodostępność szkół”.

Dostępność, o której mowa w § 5, nie oznacza warunków rekrutacji, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 statutu.

[iii] Konstytucja RP w art. 70 ust. 2 stanowi: „Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna”. Ustawa mówi o  bezpłatności „w zakresie ramówki”. Należy pamiętać, że bezpłatność określona w Konstytucji ma pierwszeństwo przed ustawą.

[iv] Przyjmowanie uczniów do publicznych szkół „w oparciu o zasadę powszechnej dostępności” – określa ustawa o systemie oświaty w rozdz. 2a.

[v] Odrębnym przepisem jest art. 9 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz rozporządzenie wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 2 Karty Nauczyciela o kwalifikacjach nauczycieli.

[vi] Zob. USO rozdz. 3A i 3B (przepisy tych rozdziałów wejdą w życie po dokonaniu nowelizacji ustawy, która jest w toku w okresie listopad 2014 – marzec 2015).

Uwaga:

ü Ustawa przewiduje możliwość zatrudnienia w szkole publicznej nie-nauczyciela i określa warunki (zob. art. 7 ust. 1a, 1b i 1ba).

ü Ustawa przewiduje także możliwość zatrudnienia asystenta nauczyciela – klasach I – III (zob. art. 7 ust. 1e, 1f, 1g).

[vii] Uwaga: Życzenie, o którym mówi ustawa o systemie oświaty w art. 12 ust. 1 oraz § 12 statutu nie dotyczy szkół niepublicznych. Dlatego szkole niepublicznej nie ma potrzeby w § 12 statutu wpisywać drugiego zdania. Nie oznacza to jednak, że w szkole niepublicznej nie mogą być uczniowie z rodzin niewierzących lub wyznających inną religię.

[viii] Obowiązek formalny dotyczy szkół publicznych. W szkole niepublicznej wypada świadczyć pomoc, jeżeli przyjmujemy ucznia z tzw. „problemami”. Jest to raczej obowiązek moralny, nie formalny. W statucie, zatem szkoły niepublicznej piszemy: „Szkoła w miarę swoich możliwości…”.

[ix] Zob., w Dz. U. z 2014 r. poz. 811.

[x] Treść §27 jest pomyślana dla szkoły publicznej. Statut szkoły niepublicznej może zawierać nieco mniej kompetencji rady pedagogicznej, ale nie powinno się tego organu marginalizować.

[xi] W publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach następuje przeniesienie ucznia przez kuratora oświaty na wniosek dyrektora (zob. art. 39 ust. 2a ustawy), w szkołach niepublicznych wszystkich typów i stopni – sprawę reguluje się w statucie.

[xii] Zob. art. 64 ustawy o systemie oświaty oraz rozp. MEN w sprawie ramowych planów nauczania (na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 1 ustawy). Ramowy plan nauczania nie dot. szkół niepublicznych – z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 pkt. 2 ustawy.

[xiii] § 30 zawiera jedną z możliwych propozycji wyłaniania rady rodziców.

[xiv] W tym przypadku może być zapis: „mogą”, bowiem w oparciu o takie sformułowanie dyrektor ma prawo wyrazić zgodę na działalność konkretnej organizacji.

[xv] W szkołach niepublicznych „ramówka” nie obowiązuje, obowiązuje zasada z art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy.

[xvi] Por. art. 183b § 4 Kodeksu Pracy.

[xvii] Art. 1 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 91b ust. 2 pkt 3-4.

[xviii] Zob. Dz. U. z 2014 r. poz. 7.

Uwaga: Szkoła niepubliczna przyjmuje uczniów w sposób ustalany przez dyrektora.

[xix] Wykorzystując wzór do przygotowania statutu szkoły podstawowej, trzeba uwzględnić ocenianie opisowe w  kl. I – III.

Scroll Up