Internat

Regulamin Internatu

LICEUM AKADEMICKIEGO KORPUSU KADETÓW

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Internat Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów jest placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną dla młodzieży kadeckiej kształcącej się w Liceum Akademickim Korpusu Kadetów.

Regulamin Internatu Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów może być aktualizowany na wniosek społeczności kadeckiej złożony do dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów.

§2

Internat stanowi integralną część szkoły i realizuje jej plan dydaktyczno-wychowawczy oraz planuje i wykonuje swoje zadania określone w planie pracy opiekuńczo-wychowawczym internatu.

§3

Internat jest placówką zapewniającą zakwaterowanie, wyżywienie oraz całodobową opiekę młodzieży uczącej się w Liceum Akademickim Korpusu Kadetów.

§4

Internat prowadzi swą działalność przez cały rok szkolny.

§5

Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje dyrektor szkoły – Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów.

§6

Szczegółowy zakres obowiązków wychowawcy internatu określa dyrektor szkoły – Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów.

§7

Internat posługuje się pieczątką podłużną o treści: Internat Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów.

ROZDZIAŁ II

Zadania Internatu

§8

 1. Zapewnienie wychowankom – kadetom zakwaterowania i całodziennego wyżywienia.
 2. Zapewnienie warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień.
 3. Zapewnienie wychowankom – kadetom stałej opieki ze strony wychowawców oraz właściwych warunków sanitarno-higienicznych, a w przypadku choroby umożliwienia skorzystania z Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 4. Tworzenie warunków do swobodnego kształtowania przez wychowanków – kadetów swoich postaw światopoglądowych, przy jednoczesnym upowszechnianiu uniwersalnych wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich.
 5. Upowszechnianie kultury fizycznej oraz nawyków stałego uprawiania sportu i dbałości o stan zdrowia.
 6. Kształtowanie zaradności życiowej wychowanków – kadetów, rozwijanie samodzielności i samorządności oraz demokratycznych postaw wychowania.
 7. Tworzenie warunków do uczestniczenia w kulturze oraz organizowanie za pośrednictwem samorządu internatu kulturalnych form spędzania czasu wolnego przez wychowanków – kadetów.
 8. Internat realizuje swoje zadania we współdziałaniu ze szkołą, rodzicami, samorządem internatu oraz placówkami działającymi w środowisku.

 

ROZDZIAŁ III

Organizacja pracy w Internacie

§9

Szczegółowe zadania w zakresie opieki i wychowania realizuje się w grupach wychowawczych internatu przez wychowawców i przy współudziale samorządu internatu.

§10

Ilość wychowanków w grupie wychowawczej internatu może liczyć od 25 do 45 osób – kadetów.

§11

Grupa wychowawcza jest podstawową formą działalności opiekuńczo-wychowawczej internatu i stanowi w nim podstawową komórkę samorządności.

§12

Opiekę wychowawczą nad grupą sprawuje wychowawca grupy, który współdziała
z wychowankami – kadetami w realizacji planowanych i podjętych działań.

§13

W celu zachowania ciągłości pracy opiekuńczo-wychowawczej z grupą, w przypadku zmniejszenia ilości wychowanków – kadetów w grupie w trakcie trwania roku szkolnego, liczba grup może ulec zmianie.

§14

Grupa wychowawcza wybiera spośród siebie samorząd grupy, składający się z przewodniczącego, zastępcy i skarbnika – warunkiem pełnienia funkcji w samorządzie jest prezentowanie nienagannej postawy.

§15

Do zadań samorządu grupy realizowanych w uzgodnieniu z wychowawcą grupy należy
w szczególności:

 1. inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia wyników nauczania i pracy opiekuńczo-wychowawczej w grupie,
 2. dokonywanie podziału zadań pomiędzy członków grupy,
 3. koordynowanie prac porządkowych i gospodarczych wykonywanych przez członków grupy,
 4. kontrola i ocena pracy wykonywanej przez członków grupy,
 5. regulowanie wewnętrznego życia grupy, wpływanie na organizację czasu wolnego, rozstrzyganie sporów, wnioskowanie o wyróżnienia i nagrody.

§16

Wszyscy wychowankowie – kadeci, mieszkający w internacie tworzą samorząd internatu.

 1. w skład samorządu internatu wchodzą wszyscy kadeci zamieszkujący w internacie w danym roku szkolnym,
 2. samorząd internatu wybiera spośród swoich członków zarząd tzw. Młodzieżową Radę Internatu składającą się z przewodniczącego, zastępcy, skarbnika i sekretarza,
 3. wybór Młodzieżowej Rady Internatu odbywa się ok. połowy września w każdym roku szkolnym przy udziale co najmniej 75% wszystkich członków samorządu internatu,
 4. wybory Młodzieżowej Rady Internatu odbywają się w połączeniu z wyborami Rady Samorządu Uczniowskiego na terenie szkoły, w wyborach równych, tajnych  i powszechnych,
 5. skład Młodzieżowej Rady Internatu może być tożsamy ze składem Rady Samorządu Uczniowskiego,
 6. opiekun samorządu internatu wybierany jest przez młodzież kadecką spośród wychowawców internatu.

§17

Pracą samorządu internatu kieruje wybrany przez wychowanków – kadetów zarząd samorządu internatu zwany Młodzieżową Radą Internatu.

§18

Do zadań samorządu internatu w szczególności należy:

 1. współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz gospodarczej internatu,
 2. koordynowanie samorządnej działalności wychowanków – kadetów i wszelkich prac podejmowanych przez grupy,
 3. poręczenie za wychowanków – kadetów, rozstrzyganie sporów oraz czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia wychowanków – kadetów,
 4. dokonywanie wspólnie z wychowawcami analizy i oceny całokształtu działalności młodzieży kadeckiej w internacie,
 5. organizowanie imprez i uroczystości o charakterze ogólnym,
 6. reprezentowanie ogółu wychowanków – kadetów i ich potrzeb na terenie internatu i szkoły.

§19

Porządek dnia w internacie uwzględnia naukę, pracę na rzecz internatu i szkoły, zajęcia kulturalne, sportowe, szkolenie wojskowe oraz inne formy wypoczynku.

§20

Internat umożliwia uczniom – kadetom zamieszkałym w internacie korzystanie:

 1. z różnych form zajęć wychowawczych i kulturalno – rozrywkowych,
 2. z pomieszczeń dydaktycznych,
 3. z wyżywienia na zasadach obowiązującej uczniów – kadetów odpłatności.

ROZDZIAŁ IV

Prawa wychowanka – kadeta

§21

Wychowanek – kadet ma prawo do:

 1. Wszyscy wychowankowie – kadeci mają jednakowe prawa i obowiązki określone
  w regulaminie internatu.
 2. Zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia.
 3. Korzystania z pomieszczeń takich jak sala telewizyjna, sala cichej nauki, świetlica, boiska sportowe, sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych służących do nauki własnej oraz rozwijania i pogłębiania zainteresowań oraz uzdolnień.
 4. Wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie oraz, w porozumieniu z wychowawcą, w innych zajęciach sportowych.
 5. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie.
 6. Przyjmowania w internacie swoich gości, np. rodziców, znajomych, krewnych itp.
  w pokoju mieszkalnym i innych przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach po powiadomieniu dyżurującego wychowawcy.
 7. Współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu.
 8. Zwracania się do wychowawcy grupy internatu we wszystkich istotnych sprawach
  i uzyskiwania od nich pomocy.
 9. Wychowankom – kadetom zapewnia się poszanowanie godności własnej i dyskrecję
  w sprawach osobistych, poszanowania zasad prywatności, korespondencji, przyjaźni
  i uczuć.
 10. Do oddania do depozytu wychowawcy większych kwot pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych.
 11. Dekorowania pomieszczeń oraz dokonywania zmian w umeblowaniu wyłącznie za zgodą wychowawcy grupy.
 12. Do dodatkowej nauki po godzinie 22.00 w salach cichej nauki za zgodą wychowawcy dyżurnego.
 13. Przyznania dodatkowych „uprawnień” dotyczących czasu nauki własnej, wyjść z internatu, zwolnienia z dyżurów i prac gospodarczych – po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą grupy.

ROZDZIAŁ V

Obowiązki wychowanka – kadeta

§22

Wychowanek – kadet ma obowiązek:

 1. Systematycznie uczyć się, wzbogacać swą wiedzę, wykorzystywać jak najlepiej czas
  i warunki do nauki.
 2. Współdziałać w organizacji pracy i wypoczynku młodzieży kadeckiej mieszkającej
  w internacie.
 3. Udzielać współmieszkańcom – kadetom pomocy koleżeńskiej.
 4. Utrzymywać czystość i estetykę pomieszczeń mieszkalnych oraz otoczenia internatu.
 5. Uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych na rzecz szkoły, internatu, środowiska.
 6. Brać udział w dyżurach wewnątrzgrupowych jak i w stołówce internatu.
 7. Dokonywać drobnych napraw i prac służących poprawie estetyki i warunków życia
  w internacie.
 8. Współuczestniczyć w realizacji zadań podejmowanych przez grupę kadecką.
 9. Przestrzegać porządku dnia w internacie.
 10. Ponosić odpowiedzialność materialną indywidualnie bądź zbiorowo za zniszczone mienie internatu.
 11. Uzyskać zgodę wychowawcy na każdorazowe wyjście z internatu, jak również wyjazd poza teren miejscowości, w której znajduje się internat – w przypadku nie uzyskania zgody zaniechać wyjazdu lub wyjścia.
 12. Dbać o zdrowie, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów, dbać o higienę osobistą, estetykę ubioru – w szczególności umundurowania kadeckiego, kultury słowa i bycia.
 13. Odnosić się z szacunkiem do swych przełożonych oraz być uprzejmym dla personelu administracyjnego i gospodarczego.
 14. Przestrzegać wszystkich bieżących zarządzeń i poleceń wydanych przez wychowawców internatu, a nie ujętych w niniejszym regulaminie.
 15. Zgłosić się do wychowawcy grupy lub wychowawcy dyżurnego w przypadku choroby.
 16. Przebywać w czasie choroby zakaźnej wyłącznie w izolatce i przestrzegać wszystkich zaleceń lekarza lub pielęgniarki.
 17. Powrócić do internatu po dniach wolnych najpóźniej do godziny 22.00, o ile nie ma innych zarządzeń.
 18. Niezwłocznie powiadomić wychowawcę grupy internatu w przypadku niemożności powrotu z domu do internatu (np. choroba, wydarzenie losowe).
 19. Zgłosić wychowawcy grupy o nieobecności współmieszkańca – kadeta w pokoju.
 20. Pomagać współmieszkańcom – kadetom w nauce i przyczyniać się do tworzenia pozytywnego klimatu pracy w nauce własnej.
 21. Przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w internacie oraz znać instrukcję ppoż. i plany ewakuacyjne.
 22. Czuć się współodpowiedzialnym za mienie społeczne, zgłaszać niezwłocznie wychowawcom wszelkie spostrzeżone uszkodzenia oraz pomagać w wykrywaniu tych, którzy celowo lub bezmyślnie niszczą mienie internatu.
 23. Ponosić odpowiedzialność materialną w przypadku rozmyślnego uszkodzenia lub zniszczenia oddanego do swego użytku sprzętu i urządzeń.
 24. Poinformować wychowawcę grupy o zamiarze wyjazdu z internatu i terminie powrotu – zgody na wyjazd udziela wychowawca internatu.
 25. Uzyskać zgodę wychowawcy w przypadku wyjazdu związanego z opuszczeniem zajęć lekcyjnych.
 26. Stosować się do poleceń wydawanych przez dyżurnego wychowawcę, jak również przestrzegać regulaminu wydawania posiłków.
 27. Pełnić dyżury w stołówce zgodnie z harmonogramem ustalonym przez samorząd
  i wychowawców grup.
 28. Przestrzegać zasad higieny osobistej.
 29. Przestrzegać zasad higieny otoczenia poprzez:
 1. utrzymywanie czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach internatowych (sypialnie, korytarze, łazienki, sanitariaty itp.) oraz umiejętne i oszczędne korzystanie
  z wody i energii elektrycznej,
 2. staranne ścielenie łóżka, przechowywanie w nim wyłącznie pościeli i bielizny nocnej,
 3. dbanie o estetyczny wygląd pokojów, korytarzy i innych pomieszczeń będących
  w użytkowaniu grupy,
 4. częste wietrzenie pokojów i innych pomieszczeń użytkowych,
 5. utrzymywanie porządku i czystości w szafach ubraniowych i szafkach nocnych,
 6. przechowywanie żywności, odzieży roboczej itp. w wyznaczonych miejscach,
 7. dbanie o estetyczny wygląd terenu wokół internatu.
 1. Zdawać klucze od pokoju do recepcji w przypadku opuszczania rejonu zakwaterowania (np. zajęcia szkoleniowe, wyjazd na urlop lub dni wolne).
 2. Wszystkich wychowanków obowiązuje przestrzeganie na terenie internatu ustalonego porządku dnia – stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

ROZDZIAŁ VI

Wychowankom – kadetom zabrania się

§23

 1. Używania grzałek i grzejników elektrycznych, a także samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej.
 2. Siadania na parapetach i wychylania się z okien oraz zjeżdżania po poręczach na klatce schodowej (w innych budynkach przyległych do internatu).
 3. Przebywania bez zgody osób dyżurujących w pomieszczeniach kuchni, magazynach oraz wchodzenia na dach internatu.
 4. Samowolnych kąpieli w rzekach, stawach oraz innych niestrzeżonych kąpieliskach.
 5. Palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających, uprawiania gier hazardowych oraz używania przedmiotów i urządzeń zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców.
 6. Przyjmowania wizyt osób nietrzeźwych.
 7. Wynoszenia naczyń i nakryć stołowych ze stołówki.
 8. Zamykania sal mieszkalnych na klucz przez przebywających wewnątrz wychowanków
  – kadetów w godzinach 6.00 – 22.00. Poza wymienionymi godzinami salę należy otworzyć na żądanie dyżurnego wychowawcy.
 9. Przetrzymywania na terenie internatu zwierząt (psy, koty itp.)

ROZDZIAŁ VII

Wyróżnienia i nagrody

§24

Za wzorową postawę, aktywny udział w życiu internatu oraz wysoką kulturę osobistą, wychowanek – kadet może otrzymać wyróżnienia i nagrody:

 1. Pochwałę wychowawcy grupy.
 2. Pochwałę lub wyróżnienie dyrektora szkoły.
 3. List pochwalny do rodziców od dyrektora szkoły.
 4. Dyplom uznania.
 5. Nagrodę rzeczową.

ROZDZIAŁ VIII

Kary

§25

Za nieprzestrzeganie obowiązków wychowanka – kadeta internatu, czyny chuligańskie, niszczenie mienia, rażące naruszanie norm moralnych oraz nagminne łamanie regulaminu internatu – wychowanek – kadet może być ukarany:

 1. upomnieniem wychowawcy,
 2.  naganą wychowawcy,
 3. naganą udzieloną przez Radę Wychowawczą Internatu,
 4. naganą Dyrektora z informacją do akt do końca danego roku szkolnego z natychmiastowym powiadomieniem rodziców,
 5. naganą Dyrektora z wpisem do akt z natychmiastowym powiadomieniem rodziców,
 6. naganą Dyrektora z zagrożeniem skreślenia z listy wychowanków w przypadku następnego wykroczenia.
 7. O każdej nagrodzie lub karze wychowawca informuje rodziców wychowanka/kadeta w formie ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8,
 8. O udzieleniu kary nagany rodzice powiadamiani są w formie pisemnej.

§26

Udzielanie kary od dyrektora szkoły poprzedzone jest konsultacją z zarządem samorządu internatu i samorządem grupy dotyczącej danego wychowanka – kadeta.

§27

Od wymierzonej kary uczeń ma prawo odwołać się w ciągu dwóch tygodni do organu wyższego stopnia niż z ten, który karę nałożył

§28

Wychowanek – kadet podejrzany o dokonanie czynu zabronionego prawem może pozostać
w internacie do czasu całkowitego wyjaśnienia sprawy.

ROZDZIAŁ IX

Rada Wychowawcza Internatu

§29

Rada Wychowawcza Internatu jest organem powołanym do opracowywania planu pracy
i programów działania oraz do opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo-wychowawczych.

§30

Przewodniczącym Rady Wychowawczej Internatu jest dyrektor szkoły, członkami wychowawcy internatu.

§31

Na posiedzenia Rady Wychowawczej poświęcone problemom młodzieży kadeckiej zapraszani są przedstawiciele samorządu internatu i organu prowadzącego.

§32

Na posiedzenia Rady Wychowawczej Internatu mogą być zapraszani inni pracownicy internatu i szkoły, a także przedstawiciele instytucji i organizacji współdziałających z placówką.

ROZDZIAŁ X

Samorząd Internatu

§33

 1. Kadeci – wychowankowie internatu tworzą samorząd, podstawowym ogniwem samorządu jest grupa wychowawcza.
 2. Kadeci – wychowankowie grupy wybierają zarząd grupy zwany dalej samorządem grupy. Samorząd grupy wybierany jest w wyborach jawnych, na początku roku szkolnego.
 3. Do zadań samorządu grupy realizowanych w uzgodnieniu z wychowawcą należy
  w szczególności:
 1. dokonywanie podziału zadań między członków grupy,
 2. regulowanie wewnętrznego życia grupy, rozstrzyganie sporów, wnioskowanie o nagrody i wyróżnienia,
 3. organizowanie imprez dla grupy w ramach czasu wolnego,
 4. składanie okresowych sprawozdań z działalności samorządu.
  1. Ogół mieszkańców reprezentuje Młodzieżowa Rada Internatu.
  2. Opiekę nad Młodzieżową Radą Internatu sprawuje wychowawca internatu – opiekun MRI.
  3. Rada wybierana jest przez ogół mieszkańców internatu w wyborach jawnych na okres jednego roku.
  4. Młodzieżowa Rada Internatu może tworzyć stałe i doraźne sekcje zajmujące się określonymi dziedzinami życia w internacie.
  5. Do zadań MRI należy:
 5. współdecydowanie o sprawach gospodarczych internatu,
 6. występowanie z wnioskami o nagrody i wyróżnienia za działalność na rzecz internatu,
 7. zgłaszanie wniosków do wychowawcy oraz dyrektora szkoły w sprawach związanych
  z działaniami opiekuńczo-wychowawczymi w internacie.
 1. Młodzieżowa Rada Internatu konsultuje i uzgadnia program działalności z opiekunem a pod koniec kadencji składa sprawozdanie ogółowi mieszkańców internatu.

ROZDZIAŁ XI

§34

Zakres czynności i obowiązki kierownika internatu

 • troska o wychowanie powierzonych mu uczniów zgodnie z celami wychowawczo – dydaktycznymi szkoły,
 • troska o zapewnienie uczniom jak najlepszych warunków do nauki i wypoczynku (warunków higienicznych, sanitarnych, bezpieczeństwa),
 • systematyczna kontrola zajęć wychowanków internatu i udzielanie im odpowiedniego instruktażu,
 • systematyczna kontrola pracy personelu,
 • opieka i nadzór na działalnością samorządu internatu oraz czuwanie nad tym, aby działalność ta rozwijała się w pożądanym kierunku,
 • czuwanie nad postępami uczniów w nauce,
 • organizowanie pomocy naukowej dla uczniów słabych,
 • utrzymywanie ścisłego kontaktu z wychowawcami klasowymi, nauczycielami szkoły i rodzicami (prawnymi opiekunami),
 • kierowanie pracą dyżurnych i kontrola jej wykonania, organizowanie ogólnych zebrań uczniów – mieszkańców internatu, jak również organizowanie zebrań samorządu internatu.

§35

Zadania i obowiązki wychowawcy internatu.

 • dzienniki,
 • zeszyt wyjść i wyjazdów,
 • karty informacyjne o wychowankach.
 • sprawdzenie łaźni, kuchenek, ubikacji, pokoi do nauki własnej, korytarzy oraz wszystkich innych pomieszczeń,
 • dopilnowanie porządku w internacie, wygaszenie świateł głównych, w pokojach, decyzja co do dalszego uczenia się, oglądania TV,
 • ustalenie sposobu opieki nad chorymi.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

I Gdy uczeń – kadet znajduje się pod wpływem alkoholu:

 1. Gdy zachodzi podejrzenie, że kadet – wychowanek znajduje się pod wpływem alkoholu wychowawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.
 2. Wychowawca zawiadamia rodziców (opiekunów prawnych) kadeta – wychowanka.
 3. Po zdarzeniu wychowawca sporządza notatkę do dyrektora szkoły.

II Gdy uczeń – kadet znajduje się pod wpływem narkotyków:

Gdy zachodzi podejrzenie, że wychowanek znajduje się pod wpływem narkotyków wychowawca zobowiązany jest odizolować wychowanka od grupy i powiadomić dyrektora szkoły.

Wychowawca zawiadamia rodziców (opiekunów prawnych) kadeta – wychowanka
o podejrzeniach oraz poleca odebranie kadeta – wychowanka z internatu.

W przypadku braku kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowawca zawiadamia Policję,

Po zdarzeniu wychowawca internatu sporządza protokół zdarzenia.

ROZDZIAŁ XII

 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§36

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej tj. pracowników, uczniów i nauczycieli.
 2. Internat prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Zasady prowadzenia przez Internat gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.
Scroll Up