Cele Fundacji

– kształtowanie w społeczeństwie postaw patriotycznych,
– kultywowanie chlubnych tradycji Oręża Polskiego i walk o niepodległość Państwa Polskiego,
– podejmowanie działań na rzecz obronności, a także praworządności, bezpieczeństwa i porządku publicznego, kultury narodowej, kultury fizycznej i zdrowia,
– inicjowanie, wspieranie i organizowanie rozwoju nauki, ze szczególnym uwzględnieniem nauk historycznych, nauk wojskowych, nauk medycznych, nauk dotyczących bezpieczeństwa narodowego, nauk prawnych,
– inicjowanie, wspieranie i organizowanie pomocy charytatywnej, opieki i ochrony zdrowia osób potrzebujących wsparcia, w szczególności dla takich osób spośród byłych i obecnych, funkcjonariuszy i pracowników służących obronności i bezpieczeństwu Rzeczpospolitej Polskiej oraz kombatantów, a także dzieci i młodzieży, jak również osób pokrzywdzonych w wyniku popełnienia na ich szkodę czynów zabronionych,
– inicjowanie, wspieranie i organizowanie działań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych, w szczególności zmierzających do kształcenia oraz wychowania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i szacunku dla historii , kultury i tradycji Ojczyzny.

Scroll Up