Program wychowawczy liceum akademickiego korpusu kadetów w Suchedniowie

PROGRAM WYCHOWAWCZY
LICEUM AKADEMICKIEGO KORPUSU KADETÓW w Suchedniowie

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO LICEUM AKADEMICKIEGO KORPUSU KADETÓW w Suchedniowie
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (uchwalona dnia 2 kwietnia 1997 r.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a takŜe kwalifikacji osób, którym moŜna zlecać prowadzenie
badań i opracowywanie ekspertyz. (Dz. U. z 2004 r., Nr 89, poz. 845)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. Z 2002 r., Nr 51, poz. 458 z późniejszymi zmianami).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. Z 2001 r., Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami)
6. Konwencja o Prawach Dziecka Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
(Dz. U. Z 1991 r., Nr 120, poz. 1673)
7. Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców
8. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I OPIS
Wychowanie, obok nauczania jest jednym z dwóch podstawowych zadań szkoły.
Wychowanie jest podstawowym składnikiem wszelkich działań pedagogicznych.
Wychowawcą jest każdy nauczyciel, niezależnie od tego, czy formalnie pełni funkcję wychowawcy klasowego.
Wszelkie poczynania i cele wychowawcze muszą być spójne.
Konieczna jest stała współpraca szkoły z rodzicami. Akceptacja przez rodziców poszczególnych zasad i celów wychowawczych jest niezbędnym warunkiem ich realizacji.
Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają założenia programu i są jego współtwórcami w kolejnych etapach realizacji.
Wszyscy pracownicy szkoły zgodnie realizują program wychowawczy podejmując współodpowiedzialność za efekty jego realizacji.
Wszyscy własnym przykładem i konsekwencją wspomagają się wzajemnie w zwalczaniu problemów wychowawczych przyjmując za nadrzędny cel rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości.

PROFIL ABSOLWENTA LICEUM AKADEMICKIEGO KORPUSU KADETÓW w Suchedniowie

Absolwent LICEUM AKADEMICKIEGO KORPUSU KADETÓW w Suchedniowie:

1. Jest świadomy swej przynależności szkolnej, lokalnej, narodowej. Rozumie związek swojego życia z szerszą rzeczywistością społeczną. Zna swoje prawa i obowiązki. Rozumie pojęcia: tożsamość narodowa, społeczna, kulturowa, demokracja, państwo. Rozpoznaje i nazywa wartości kulturowe. Uczestniczy w pracach na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.
2. Potrafi budować właściwe relacje z otoczeniem, uczestniczyć w pracy zespołowej, współdziałać i współzawodniczyć. Zna i respektuje zasady etycznego postępowania.
3. Jest kreatywny i samodzielny – umie stawiać sobie cele i dążyć do ich osiągnięcia. Rozumie konieczność poszukiwania nowych sposobów uczenia się i rozwijania własnych zainteresowań. Podejmuje próby rozwiązywania problemów. Potrafi poszukiwać informacji, krytycznie i selektywnie korzystać z różnych form medialnych.
4. Jest odpowiedzialny – potrafi przewidywać skutki swojego postępowania i brać odpowiedzialność za swoje wybory, naukę, własny rozwój. W działaniach zbiorowych poczuwa się do współodpowiedzialności.
5. Jest otwarty – umie słuchać innych, potrafi polemizować, uzasadnić własne stanowisko. Zna przynajmniej dwa języki obce, w tym jeden w stopniu zaawansowanym. Dostosowuje treści i formę wypowiedzi do odbiorcy.
6. Rozumie i szanuje tradycje rodziny, szkoły, regionu, narodu. Potrafi godnie zachować się w Miejscach Pamięci Narodowej, kultu religijnego. Zna historię własnego regionu i jego kulturowe dziedzictwo. Umie zaprezentować walory swojej szkoły, miasta, regionu.
7. Cechuje go prawość i kultura osobista – rozróŜnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i odpowiednio reaguje. Buduje kodeks wartości w oparciu o powszechnie uznane w naszej kulturze normy etyczne takie jak: uczciwość, poszanowanie godności cudzej i własnej, obowiązkowość, prawdomówność, pomoc potrzebującym. Takt i szacunek dla innych wyraża poprzez właściwą postawę, język, strój.
8. Jest asertywny – posiada umiejętność wyrażania własnych przekonań, ma odwagę bronić własnych praw i być sobą niezależnie od oczekiwań innych. Dostrzega i szanuje te same  prawa innych osób. Ma poczucie własnej wartości, godności i umie obiektywnie ocenić swoje postępowanie oraz postępowanie innych.
9. Cechuje go tolerancja i szacunek wobec ludzi o innych poglądach, wyznawców innych religii.
10. Dba o własne zdrowie i sprawność fizyczną. Planuje swoją pracę i wypoczynek. Jest odporny na negatywny wpływ zjawisk patologicznych.
11. Ma odpowiedni zasób wiedzy, umożliwiający mu kontynuowanie nauki w dowolnie wybranej wyższej uczelni.
12. Cechuje go życiowa zaradność. Potrafi zdobytą wiedzę zastosować w praktyce. Umie zachować się rozsądnie w nowej sytuacji, potrafi przewidzieć i wyjaśnić skutki podjętej decyzji.

STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW SZKOŁY
I. RADA PEDAGOGICZNA
– Diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole,
– Proponuje działania strategiczne,
– Określa zapotrzebowanie na konkretne programy dydaktyczne i wychowawcze,
– Proponuje zmiany w zatwierdzonych planach pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
– Inspiruje działania innowacyjne,
– Ocenia stan wychowawczy i dydaktyczny w szkole,
– Diagnozuje potrzeby szkoły w zakresie oddziaływań wychowawczych.
II. DYREKTOR
– Nadzoruje i kontroluje pracę nauczycieli i wychowawców,
– Współpracuje ze wszystkimi podmiotami działań wychowawczych w szkole,
– Kontroluje przestrzegania prawa wewnątrzszkolnego,
– Diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców wobec szkoły,
– Współpracuje z Samorządem Uczniowskim w rozwiązywaniu konfliktów dotyczących spraw uczniów i nauczycieli,
– Współpracuje z Radą Rodziców w zakresie tworzenia planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i planów pomocy wychowawczej i materialnej,
– Podejmuje decyzje o zatrudnieniu osób wspomagających program wychowawczy szkoły.
III. RODZICE
– Współpracują z dyrekcją, wychowawcami klas i nauczycielami w sprawach kształcenia, wychowania i profilaktyki,
– Aktywnie uczestniczą w tworzeniu planów wychowawczych,
– Klasowe Rady Rodziców prezentują opinie wszystkich rodziców,
– Uczestniczą w ankietach i sondażach,
– Pomagają w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych,
– Wspierają działania innowacyjne szkoły,
– Pomagają szkole własną pracą i materialnie,
– Uczestniczą w spotkaniach z wychowawcami klas i nauczycielami organizowanych przez szkołę.
III. SAMORZĄD UCZNIOWSKI
– Reprezentuje całą społeczność uczniowską,
– Przedstawia władzom szkolnym opinie i potrzeby uczniów,
– Współpracuje z dyrekcją szkoły, nauczycielami, administracją szkolną, poszczególnymi klasami, rodzicami i środowiskiem lokalnym,
– Uczestniczy w planowaniu pracy szkoły oraz współdecyduje o życiu szkoły,
– Broni poszanowania praw, godności uczniów i pomaga w rozwiązywaniu ich problemów,
– Uczy zachowań społecznych poprzez realizację podjętych zadań,
– Uczy postaw obywatelskich, rozwija cechy i umiejętności przywódcze,
– Uczy planowania i osiągania zamierzonych celów,
– Organizuje imprezy szkolne i pozaszkolne oraz różne formy rozwijania zainteresowań, wypoczynku i rozrywki,
– Redaguje gazetkę szkolną, reklamuje imprezy,
– Podejmuje akcje na rzecz pomocy osobom potrzebującym,
– Dba w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji, promowanie szkoły w środowisku,
– Udziela, na prośbę dyrektora, opinii o pracy nauczycieli,
– Opiniuje decyzje dyrektora w związku ze skreśleniem ucznia z listy uczniów,
– Typuje kandydatów do nagród i wyróŜnień,
– Przedstawiciele uczestniczą w pracach Szkolnej Komisji ds. Pomocy Materialnej dla Młodzieży.
IV. WYCHOWAWCA KLASY
– Identyfikuje ucznia ze szkołą,
– Zapoznaje ucznia i jego rodziców ze Statutem i innymi regulaminami obowiązującymi w szkole,
– Integruje zespół klasowy, organizuje życie wewnątrz klasy,
– Diagnozuje potrzeby wychowawcze uczniów i rozpoznaje ich środowisko,
– Wspólnie z rodzicami i pedagogiem tworzy plan pracy wychowawczej,
– Jest rzecznikiem swojej klasy i przyjacielem swoich uczniów,
– Zapoznaje uczniów z tradycjami i obrzędowością szkoły,
– Proponuje zadania dla każdego ucznia,
– Kontroluje realizację zadań i podjętych zobowiązań klasy,
– Wspólnie z Radą Rodziców planuje imprezy klasowe, wycieczki, formy pracy pozalekcyjnej,
– Diagnozuje stan zagrożenia patologiami i ustala z pedagogiem szkolnym realizację programów profilaktycznych,
– Utrzymuje kontakt z rodzicami w formie zebrań i rozmów indywidualnych (osobistych, telefonicznych, korespondencyjnych),
– Kontroluje systematyczny udział uczniów w zajęciach edukacyjnych i usprawiedliwia nieobecności,
– Informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci,
– Utrzymuje stały kontakt z nauczycielami uczącymi w danej klasie w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
– Współpracuje z Radą Rodziców i innymi podmiotami w szkole.
V. PEDAGOG SZKOLNY
– Wspomaga pracę wychowawcy klasy,
– Analizuje ankiety ucznia i rodziców wobec szkoły,
– Organizuje i prowadzi programy profilaktyczne,
– Uczestniczy w imprezach szkolnych i klasowych, wycieczkach, wyjazdach,
– Współpracuje z rodzicami uczniów wymagających szczególnej troski wychowawczejlub stałej opieki,
– Wspólnie z innymi instytucjami organizuje zajęcia wspomagające rozwój uczniów,
– Koordynuje działania związane z planowaniem kariery zawodowej uczniów,
– Uczestniczy w pracach Szkolnej Komisji do Spraw Pomocy Materialnej dla Uczniów,
– Współpracuje z innymi podmiotami w szkole i instytucjami.

VI. REFERENT DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA
– Wspomaga pracę wychowawcy klasy,
– Organizuje i prowadzi programy prozdrowotne i profilaktyczne,
– Analizuje potrzeby uczniów wynikające z ich stanu zdrowia,
– W razie potrzeby udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej,
– Przeprowadza badania przesiewowe uczniów,
– Współpracuje z innymi podmiotami w szkole i instytucjami.

OBSZARY DZIAŁANIA CELE ZADANIA
1. Kształtowanie i rozwój własnej osobowości i postaw społecznych
Kultywowanie tradycji rodzinnych, szkolnych, lokalnych i narodowych
Wspieranie intelektualnego rozwoju ucznia
Rozwijanie komunikatywności i otwartości ucznia
Kultura osobista, tolerancja i estetyka wyglądu
Kształtowanie samodzielności i asertywności
Aktywny udział w uroczystościach związanych z tradycjami szkoły:
Dzień KEN,
Święto Patriotyczne,
Bal Kadeta,
Udział delegacji i pocztu sztandarowego w lokalnych i państwowych uroczystościach,
Wycieczki do miejsc pamięci narodowej,
Pamięć o zmarłych nauczycielach,
Prowadzenie kroniki szkolnej,
Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów i ich twórczym wykorzystaniu.
Organizowanie kół przedmiotowych rozwijających zainteresowania ucznia,
Indywidualna praca z uczniem zdolnym,
Wyrabianie zespołowego działania poprzez organizowanie biwaków, rajdów, wycieczek i imprez klasowych,
Wyrabianie życzliwego stosunku uczniów do siebie w sytuacjach trudnych,
Pomoc potrzebującym poprzez organizowanie akcji charytatywnych,
Kształtowanie nawyków dbałości o estetykę własnego wyglądu i najbliższego otoczenia,
Kształtowanie postawy tolerancji i poszanowania innych religii i kultur,
Kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienie ich poglądów,
Umiejętność określenia własnych potrzeb, ich zaspokajanie na zasadzie godzenia dobra własnego z dobrem innych,
Rozwijanie poczucia własnej wartości, zaufania do siebie i osobistych możliwości, co doprowadzi do umiejętności życia w zgodzie ze sobą.
Umiejętność brania odpowiedzialności za dokonywane wybory moralne, za siebie i efekty swojego postępowania wobec innych.

2. Kształtowanie postawy etyczno – moralnej ucznia:
– rozumienie pojęć: norma, prawo, godność, obowiązek, tolerancja,
– rozwijanie walorów: pracowitości, rzetelności, wytrwałości,
– rozumienie dobra i zła w sytuacjach codziennych i odpowiednie reagowanie,
– ochrona przed negatywnym wpływem mediów i sekt,
– rozwijanie krytycyzmu wobec wzorców proponowanych przez środki masowego przekazu (ochrona przed ich destrukcyjnym działaniem),
– przybliżenie pozytywnych wzorców osobowych i kształtowanie postaw bliskich ideałom,
– wdrażanie uczniów do zachowań zgodnie z prawdą, do postępowania w sposób prawy (aby uczeń był “człowiekiem sumienia”),
– dokonywanie wyborów wartości i tworzenie ich hierarchii,
– wdrażanie do przestrzegania norm dobrego zachowania,
– budzenie szacunku dla drugiego człowieka,
– wrażliwość na krzywdę innych,
– kształtowanie prawidłowych więzi międzyludzkich, eliminowanie przejawów agresji,
– ukazywanie godności drugiego człowieka,
– wskazywanie przykładów dobrego i złego postępowania na podstawie utworów literackich, filmów i obserwacji wydarzeń z życia codziennego ,
– tworzenie sytuacji kształtujących dojrzałość i odpowiedzialność ,
– prezentowanie pozytywnych wzorców osobowych,
– prowadzenie dyskusji wymiana poglądów na temat wartości zagrożeń jakie niosą ze sobą media,
– wskazywanie miejsc i osób w których młody człowiek znajdzie pomoc i zrozumienie,
– kształtowanie postawy w kierunku dawania i otrzymywania wsparcia,
– uczenie zachowań asertywnych,
– kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania swoich stanów emocjonalnych,
– nabywanie umiejętności prawidłowego,
– uczenie tolerancji i szacunku wobec ludzi z innych kręgów kulturowych,
– wpływanie na poszanowanie mienia szkolnego odczytywania swoich stanów emocjonalnych,
– nabywanie umiejętności rozróżniania i pielęgnowania uczuć koleżeństwa, przyjaźni, miłości,
– organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi nauki, kultury, polityki i innymi,
– poznawanie innych kultur, religii, okazywanie im szacunku,
– stały kontakt z rodzicami uczniów,
– organizowanie akcji charytatywnych na rzecz ludzi samotnych, starszych i biednych,
– zdobywanie środków finansowych na ten cel drogą zbiórek pieniężnych, loterii fantowych, aukcji i przekazywanie ich potrzebującym,
– udział w pracach na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia,
– propagowanie idei wolontariatu,

3. Kształtowanie zdrowego stylu życia
– kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych,
– rozwijanie umiejętności życiowych sprzyjających rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, społecznemu i duchowemu,
– podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w szkole,
– kształtowanie umiejętności samodzielnego dokonywania właściwych wyborów zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi,
– uświadamianie zagrożeń związanych z nałogami uzależnieniem od narkotyków,
– przekazywanie modeli aktywnego spędzania czasu wolnego,
– promocja zdrowego stylu życia,
– tworzenie w szkole środowiska umożliwiającego uczniom praktykowanie prozdrowotnego stylu życia,
– wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w siebie i swoje możliwości,
– propagowanie ekologicznego modelu funkcjonowania we współczesnym świecie,
– organizacja konkursów, wystaw prac plastycznych promujących zdrowy styl życia, przeprowadzanie pogadanek, projekcji filmów dotyczących higieny osobistej,
– zorganizowanie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (drużyny sanitarne),
– zapewnienie uczniom w szkole opieki pielęgniarskiej,
– włączanie się do ogólnopolskich akcji „Dzień bez papierosa”, „Światowy Dzień Walki z AIDS”, prowadzenie profilaktyki uzależnień (ankiety, debaty, prelekcje, filmy, spotkania ze specjalistami, realizacja programów profilaktycznych,
– rozwój pomocy koleżeńskiej przez samorząd uczniowski,
– organizowanie spotkań z pracownikami pomocy społecznej, policji,
– udział młodzieży w wycieczkach, rajdach, biwakach,
– umożliwienie uczniom rozwijania swojej sprawności fizycznej na zajęciach sportowych ( jednostkach lekcyjnych, SKS, zajęciach pozalekcyjnych, zawodach sportowych),
– uświadamianie zagrożeń cywilizacyjnych i ukazywanie sposobów zapobiegania degradacji środowiska naturalnego,
-wdrażanie programów dotyczących promocji zdrowia,
-organizacja wyjazdów integracyjnych dla klas pierwszych,
– współpraca z ośrodkami ds. uzależnień, MONAREM, Terenową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
– wdrażanie programów proekologicznych, zbiórka surowców wtórnych,
– udział w akcji „Sprzątanie świata”,
4. Uświadomienie wartości rodziny w życiu młodego człowieka
– dostrzeganie przez młodego człowieka rodziny jako najwyższej wartości,
– uświadomienie roli rodziny w życiu człowieka; promowanie trwałych związków, których podstawą jest więź emocjonalna,
– efektywne sposoby komunikowania się, wzajemne zrozumienie,
– kształtowanie szacunku do najbliższych i rozumienie, że w domu uczymy się i pielęgnujemy wartości i tradycje,
– wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną,
– pomoc w osiąganiu dojrzałości psychoseksualnej młodego człowieka,
– odniesienie płciowości do wartości pojęć takich jak: poszanowanie miłości, miłość, małżeństwo, rodzina,
– pogłębianie wiedzy związanej z funkcjami rodziny: miłością, przyjaźnią, pełnieniem ról małżeńskich i rodzicielskich,
– wzbudzanie poczucia obowiązku wobec swojej rodziny i rozumienie pojęcia konfliktu pokoleń,
– organizacja imprez klasowych z udziałem rodziców,
– wskazywanie pozytywnych przykładów miłości małżeńskiej w literaturze, filmie; prezentacja literatury: „W tę samą stronę”, „Dorastać do miłości”,
– uaktywnienie rodziców do działań na rzecz szkoły i klasy; przenoszenie tradycji rodzinnych w życie klasy (Wigilia, choinka, mikołajki),
– omawianie więzi rodzinnych i roli związków uczuciowych między domownikami w życiu człowieka,
– uświadomienie młodzieży jakie zmiany psychiczne i fizyczne występują w okresie dojrzewania i jak radzić sobie z problemami z tym związanymi,
– analizowanie podłoża i rodzajów konfliktów rodzinnych oraz podejmowanie prób ich rozwiązania,
– ukazywanie uczniom podstawowej roli rodzin, jaka stanowi macierzyństwo i ojcostwo,
– projekcja filmów dydaktycznych, prelekcji poruszających problem konfliktów w rodzinie,
– współpraca z ludźmi z poradni specjalistycznych, kształcenie umiejętności komunikacji w rodzinie,
– dostrzeganie roli ludzi starszych (dziadków, pradziadków) w rodzinie,
– znajomość praw dziecka w polskiej rodzinie,
– prowadzenie rozmów i dyskusji na tematy domów dziecka i domów spokojnej starości,
– przeprowadzenie ankiety dotyczącej sytuacji materialnej i emocjonalnej ucznia w domu rodzinnym; szukanie i wskazywanie wzorców rodzicielskich; zapoznanie z prawami dziecka we współczesnej rodzinie,
5. Rozwijanie świadomości ekologicznej
– poczucie moralnej odpowiedzialności za jakość otaczającego środowiska przyrodniczego i społecznego      – zdobycie umiejętności potrzebnych do działania na rzecz rozwiązywania problemów środowiskowych,
– propagowanie walorów przyrodniczych naszego regionu,
– aktywne uczestnictwo młodzieży w działaniach ekologicznych na terenie szkoły i miasta,
– uczestniczenie w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie degradacji środowiska,
– kształtowanie nawyków odpowiedzialnego korzystania ze środowiska naturalnego,
– porządkowanie terenu szkoły,
– udział w akcji „Sprzątanie świata”,
– zbieranie surowców wtórnych,
– prelekcje ekologów na temat wpływu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka,
– uświadomienie potrzeby oszczędzania energii, wody, papieru,
– propagowanie czasopism ekologicznych,
– wycieczki szkolne,
– redagowanie gazetek klasowych o tematyce ekologicznej,
6. rozwijanie samorządności uczniowskiej
– wspieranie samorządności uczniowskiej,
– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
– znajomość/świadomość swoich praw i obowiązków,
– znajomość demokratycznych procedur w funkcjonowaniu społeczności szkolnej świadomość konsekwencji łamania prawa w szkole oraz poza nią,
– dbanie o wygląd szkoły i jej otoczenia,
– współtworzenie wspólnoty nauczycieli i uczniów,
– zachowanie tradycji szkolnych, tworzenie nowych zwyczajów i obyczajów szkoły,
– wybór samorządów klasowych oraz Samorządu Uczniowskiego, zwanego dalej SU,
– zapoznanie uczniów z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zwanego dalej MOPR), jego programem wolontariatu,
– znajomość Statutu Szkoły oraz innymi regulaminami obowiązującymi w niej,
– zapoznanie ze Statutem Szkoły oraz innymi regulaminami obowiązującymi w niej,
– zapewnienie prawa redagowania i wydawania gazetki szkolnej („Logos”),
– udział w imprezach ekologicznych np.:”Sprzątanie Świata”, tworzenie gazetek, wystawek, zgodnych z przypadającym świętem, porą roku, itp.
– sprawdzanie czystości sal lekcyjnych, otoczenia szkoły, zmiany obuwia, identyfikatorów;
– organizowanie dyżurów uczniowskich w celu utrzymania porządku na terenie szkoły;
– wdrażanie uczniów do dbałości i odpowiedzialności za estetykę pomieszczeń szkolnych,
– organizacja spotkań rady SU z dyrekcją szkoły, według potrzeby z nauczycielami, Radą Rodziców,
– udział uczniów w opracowywaniu tematyki godzin wychowawczych,
– wspieranie, koordynacja w sprawie organizowania życia szkolnej działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej (wg potrzeb, zainteresowań i możliwości organizacyjnych po porozumieniu się z dyrekcją szkoły),
– wspieranie, koordynacja podczas organizowania dni przyjętych w szkole za świąteczne np..: Dzień Chłopca, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Wolontariusza, Mikołajki, Andrzejki, spotkania wigilijne, akcje charytatywne, Studniówka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka oraz inne wyżej nie wymienione
7. Kształtowanie postawy patriotycznej
– budzenie uczuć patriotycznych i przywiązania do ziemi rodzinnej,
– poznanie historii, kultury oraz zasłużonych postaci regionu,
– przygotowanie do roli odpowiedzialnych współgospodarzy regionu,
– prezentacja najwybitniejszych postaci regionu,
– aktywne uczestnictwo w pracach Samorządu uczniowskiego i życiu społeczności uczniowskiej,
– kształtowanie szacunku do ludzi, dobra wspólnego w szkole i poza jej i polski poprzez udział w rozwiązywaniu problemów szkoły i miasta,
– zachowanie właściwej postawy wobec godła i hymnu państwowego,
– kształtowanie świadomości narodowej i postaw patriotycznych,
– uczenie szacunku dla państwa jako wspólnego dobra,
– kultywowanie tradycji patriotycznych,
– poznanie mechanizmów demokratycznych i ich funkcjonowania w państwie prawa,
– rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej i świadomości „Jestem Polakiem więc Europejczykiem”,
– zdobywanie umiejętności potrzebnych w nawiązywaniu współpracy europejskiej na poziomie indywidualnym i grupowym,
– obchody Dni Europy w szkole społecznością,
– obchody świąt państwowych i rocznic historycznych,
– uświadomienie obowiązków wobec ojczyzny, w tym obowiązku do jej obrony i dbałości o dobre imię
wierność zasadom etycznym i moralnym,
– kształtowanie postawy sprawiedliwości i równości obywatelskiej,
– kształtowanie umiejętności podporządkowania się procedurom demokratycznym,
– kształtowanie umiejętności w nawiązywaniu kontaktów z kolegami zza granicy,
– zwrócenie uwagi i wykorzystanie uniwersalnego przesłania niektórych dzieł kultury europejskiej,
– Obchody dni Europy w szkole.

Scroll Up